Projektas

                                                                                                                         2020 m. gruodžio      d.

                                                                                                                         Nr. TP-

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KOMPENSACIJŲ DĖL NUOSTOLIŲ, PATIRIAMŲ DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMO NUSTATYTOSE SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYME NURODYTOSE TERITORIJOSE, KAI ŠIE NUOSTOLIAI MOKAMI IŠ SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ LĖŠŲ, APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

 

 

2020 m. gruodžio         d. Nr. TS-

Raseiniai

 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 16  straipsnio  4 dalimi,   Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Raseinių  rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a,

patvirtinti Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodiką (pridedama).

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras