Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ATVIRŲ KLASIŲ SUKŪRIMAS ŠIAULIŲ VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOJE“ ATRANKOS KONKURSUI

 

2023 m. ...................... d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, 15 straipsnio 2 dalies 9 punktu,  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-615 „Dėl Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose tvarkos ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.  Pritarti kad:

1.1. būtų teikiamas projekto „Atvirų klasių sukūrimas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo planas projektų atrankos konkursui;

1.2. laimėjimo atveju Projektas būtų įgyvendintas;

1.3. Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje:

1.3.1. būtų sudaromos dvi atviros klasės, organizuojant ugdymą pagal visiškos įtraukties modelį;

1.3.2. būtų įsteigtos dvi naujos antrojo mokytojo (1 etatas) ir papildomos dvi mokytojo padėjėjo (2 etatai) pareigybės, išlaikant jau turimas pareigybes ir nekeičiant jų sutartų darbo sąlygų ir nustatytų funkcijų;

1.4. būtų sudarytos sąlygos ir skirta lėšų (100 000,00 eurų iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų), reikalingų švietimo įstaigos fizinei aplinkai pritaikyti asmenims su negalia.

2. Skirti Projektui įgyvendinti nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinų išlaidų sumą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras