Projektas

2021 m. vasario     d.

Nr. TP- 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS ILGALAIKį nekilnojamąjį TURTą

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

Nr.

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“, 15 punktu, Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-13 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5, 6 punktais ir 9.1.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į 2021 m. vasario 10 d. Valstybės įmonės Turto banko raštą Nr. (15.1-Mr)-SK4-1899 „Dėl galimybės perduoti savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausančias patalpas Raseiniuose“, Raseinių rajono savivaldybės taryba             n usprendžia:

1. Sutikti perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Raseinių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms, numatytoms Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje, įgyvendinti (švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas):

1.1. Negyvenamąją patalpą - pedagoginės psichologinės tarnybos patalpas (mokslo paskirties), kurių unikalus numeris - 4400-0457-2689:3811, bendras plotas - 98,29 kv. m, su bendro naudojimo patalpa (1-17 (1/2 iš 5,93 kv. m)), esančias V. Grybo g. 33-1, Raseiniuose, inventorinis Nr. T02T/0122001, įsigijimo vertė 78187,58, likutinė vertė 2021 m. vasario 28 d. 52188,46 Eur.

1.2. Negyvenamąją patalpą - administracines patalpas (administracinės paskirties), kurių unikalus numeris - 4400-0699-6452:9260, bendras plotas  - 492,45 kv. m, su bendro naudojimo patalpomis (1-1 (1/2 iš 1,69 kv. m), 1-2 ( 1/2 iš 19,54 kv. m), 1-5(1/2iš 5,22 kv. m)), esančias T. Daugirdo g. 7-2, Raseiniuose, inventorinis Nr. T006M, įsigijimo vertė 72967,75, likutinė vertė 2021 m. vasario 28 d. 64859,74 Eur; pastatą – garažą (pagalbinio ūkio paskirtis), kurio unikalus numeris - 7296-5000-4047, pažymėtas plane 3G1p, užstatymo plotas 79,00 kv. m, esantį T. Daugirdo g. 7, Raseiniuose, inventorinis Nr. T007M, įsigijimo vertė 5375,64, likutinė vertė 2021 m. vasario 28 d. 2833,75 Eur; kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius, kurių unikalus numeris - 7296-5000-4069, pažymėti plane 1b ir t, esančius T. Daugirdo g. 7, Raseiniuose, inventorinis Nr. T0010M, įsigijimo vertė 15092,21 Eur, likutinė vertė 2021 m. vasario 28 d. 9818,18 Eur.

2. Įgalioti Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorių Savivaldybės vardu pasirašyti dokumentus, susijusius su sprendimo 1 punkte nurodyto turto perėmimu.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

Savivaldybės meras