Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS

ĮSTATYMO NR. I-1143 1, 2, 3, 91, 10, 11, 12, 14, 25, 26 STRAIPSNIŲ IR
II SKYRIAUS PAVADINIMO,
II SKYRIAUS PIRMOJO SKIRSNIO PAVADINIMO, IV SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                      d.  Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis Įstatymas reglamentuoja su neapdoroto tabako, tabako gaminių gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, reklama, vartojimu, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimu bei rėmimu, taip pat su neapdoroto tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių pateikimu rinkai ir ženklinimu susijusius santykius ir nustato valstybės neapdoroto tabako, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių kontrolės pagrindus Lietuvos Respublikoje.“

2. Pakeisti 1 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Neapdorotas tabakas, tabako gaminiai ir su jais susiję gaminiai yra priskiriami specialiems gaminiams, kurių gamybai, prekybai, įvežimui, importui, reklamai, kitoms su jais susijusioms veiklos rūšims ir vartojimui pagal šį ir kitus įstatymus bei teisės aktus taikomas ypatingas valstybinis teisinis reglamentavimas.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 2 straipsnį 201 dalimi:

201. Neapdoroto tabako didmeninės prekybos sandėlis – Nekilnojamojo turto registre įregistruota kaip sandėlis patalpa, kurioje vykdoma neapdoroto tabako didmeninė prekyba.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 40 dalį ir ją išdėstyti taip:

40. Neapdoroto tabako, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių importas – neapdoroto tabako, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įvežimas į Lietuvos Respubliką iš kitų valstybių, išskyrus Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyves ir Turkiją, nebent gaminiams yra taikoma sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūra arba priemonė jų įvežimo į Lietuvos Respubliką metu, taip pat sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūros arba priemonės taikymo nutraukimas.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 41 dalį ir ją išdėstyti taip:

41. Neapdoroto tabako, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių importuotojas – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ir (ar) užsienio juridinio asmens filialas, kuris iš kitų valstybių, išskyrus Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyves ir Turkiją, įveža į Lietuvos Respublikos teritoriją neapdorotą tabaką, tabako gaminius ir (ar) susijusius gaminius.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 43 dalį ir ją išdėstyti taip:

43. Neapdoroto tabako, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įvežimas – neapdoroto tabako, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įvežimas į Lietuvos Respubliką (išskyrus fizinių asmenų įvežamus tabako gaminius ir (ar) susijusius gaminius) iš Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių ir Turkijos.“

5. Pakeisti 2 straipsnio 55 dalį ir ją išdėstyti taip:

55. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) vykdyti tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių kontrolę ir stebėseną (monitoringą);“.

 

4 straipsnis. II skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

II SKYRIUS

TABAKO GAMINIŲ IR SUSIJUSIŲ GAMINIŲ SUDĖTIES, KOKYBĖS IR ŽENKLINIMO, INFORMACIJOS APIE NEAPDOROTĄ TABAKĄ, TABAKO GAMINIUS, SUSIJUSIUS GAMINIUS IR NAUJOVIŠKUS TABAKO GAMINIUS TEIKIMO REIKALAVIMAI“.

 

5 straipsnis. II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

PIRMASIS SKIRSNIS

TABAKO GAMINIŲ SUDĖTIES, KOKYBĖS IR ŽENKLINIMO, INFORMACIJOS APIE NEAPDOROTĄ TABAKĄ, TABAKO GAMINIUS TEIKIMO REIKALAVIMAI“.

 

6 straipsnis. 91 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 91 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

91 straipsnis. Tabako gaminių gamybos, neapdoroto tabako ir tabako gaminių realizavimo ataskaitos

1. Tabako gaminių gamintojai kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį ataskaitą.

2. Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai, turintys licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku ar tabako gaminiais, kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui neapdoroto tabako, tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitas.“

 

7 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba, neapdoroto tabako didmenine prekyba leidžiama tik turint nustatyta tvarka išduotas licencijas. Reikalavimas turėti licenciją verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba netaikomas licencijų verstis tabako gaminių gamyba turėtojams, naudojantiems neapdorotą tabaką tabako gaminių gamybai.“

 

8 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Licencijų išdavimas, atsisakymas išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymas, licencijos galiojimo panaikinimas

1. Licencijos verstis tabako gaminių gamyba, didmenine prekyba tabako gaminiais ar neapdorotu tabaku gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos licencijos juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams išduodamos, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus:

1) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

2) nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

3) juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties, įsiteisėjusio atitinkamo Lietuvos Respublikos muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau šiame straipsnyje – Tarnyba) ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl nuobaudos skyrimo už neapdoroto tabako, tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių, falsifikuoto neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių, neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą arba nuo šio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, teismo nutarimo, nutarties, Lietuvos Respublikos muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;

4) juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovai nėra (nebuvo) juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovai ar kiti darbuotojai, jeigu jie veikė juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jo interesų tuo metu, kai juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui buvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 3 punkte, 16 dalies 4 punkte ar šio Įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais, o jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas, – nuo šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto nuosprendžio, nutarties ar nutarimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;

5) per pastaruosius penkerius metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 3 punkte, 16 dalies 4 punkte ar šio Įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais;

6) per pastaruosius vienus metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 5 punkte ar 16 dalies 6 punkte nustatytais pagrindais;

7) per pastaruosius trejus metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas už šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatytų reikalavimų pažeidimą toje prekybos vietoje, kurioje prašoma išduoti licenciją;

8) didmeninė prekyba tabako gaminiais bus vykdoma ir (ar) tabako gaminiai bus laikomi tabako gaminių didmeninės prekybos sandėliuose (taikoma tais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais);

9) turi Tarnybos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad numatomų gaminti tabako gaminių kokybės rodikliai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės rodiklius (taikoma tais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis tabako gaminių gamyba);

10) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas užtikrina, kad prekybos vieta, kurioje ketinama verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir prekybos jais būdas pasirinkti nepažeidžiant šio Įstatymo 15 straipsnyje nustatytų draudimų ir ribojimų (taikoma tais atvejais, kai juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais);

11) didmeninė prekyba neapdorotu tabaku bus vykdoma ir (ar) neapdorotas tabakas bus laikomas neapdoroto tabako didmeninės prekybos sandėlyje (taikomas tais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku);

12) atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje (taikoma tais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis tabako gaminių gamyba, licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku).

3. Licencijas verstis tabako gaminių gamyba, didmenine prekyba tabako gaminiais ar neapdorotu tabaku, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis, išduoda, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

4. Licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (įskaitant mažmeninę prekybą tabako gaminiais iš automobilinių parduotuvių), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis, išduoda, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas versis (verčiasi) mažmenine prekyba tabako gaminiais, vykdomoji institucija, o verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, kuriomis juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas teikia keleivių vežimo oro, vandens ar geležinkelių transporto priemonėmis paslaugas (toliau – keleiviams vežti skirtos transporto priemonės), – savivaldybės, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, pageidaujančio verstis (besiverčiančio) mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, vykdomoji institucija.

5. Išduodamos licencijos yra neterminuotos.

6. Licencijų išdavimo savivaldybėse veiksmus koordinuoja ir stebėseną atlieka Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

7. Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, pageidaujančiam gauti licenciją verstis tabako gaminių gamyba, didmenine prekyba tabako gaminiais ar neapdorotu tabaku, licencija turi būti išduota arba rašytinis motyvuotas atsisakymas ją išduoti turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos licencijai išduoti ir visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos. Jeigu per šį terminą licencijas išduodanti institucija Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui licencijos neišduoda ir nepateikia jam motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti licenciją, laikoma, kad licencija yra išduota.

8. Licencijos verstis tabako gaminių gamyba, didmenine prekyba tabako gaminiais ar neapdorotu tabaku neišduodamos, jeigu:

1) pateikiami ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti, ir Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 5 darbo dienos nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie trūkstamus dokumentus gavimo dienos, neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus;

2) pateikiami nevisiškai arba netinkamai užpildyti dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti, ir Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 5 darbo dienos nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie dokumentų trūkumus gavimo dienos, neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;

3) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas neatitinka bent vieno iš šio straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose, 8 punkte (jeigu prašoma išduoti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais), 9 punkte (jeigu prašoma išduoti licenciją verstis tabako gaminių gamyba), 11 punkte (jeigu prašoma išduoti licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku), 12 punkte (jeigu prašoma išduoti licenciją verstis tabako gaminių gamyba, licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku) nustatytų reikalavimų;

4) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas neįvykdė Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytų reikalavimų.

9. Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – pranešimas) pateikimo savivaldybės, kurios teritorijoje ketinama verstis šia veikla, vykdomajai institucijai dienos, o verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – savivaldybės, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, pageidaujančio verstis (besiverčiančio) mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos dienos. Licencijas išduodanti institucija, gavusi pranešimą, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrinti, ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka šio straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų privalo patikrinti, ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus.

10. Pranešime juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas turi deklaruoti, kad jis atitinka kiekvieną iš šio straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus. Jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, kartu su pranešime deklaruota informacija apie tai, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo, turi būti pateiktas tai patvirtinantis tos Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės, kurioje įsisteigęs juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, ketinantis verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Lietuvos Respublikoje, kompetentingos institucijos išduotas dokumentas. Tais atvejais, kai šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas teismo nuosprendis, nutarimas ar nutartis yra įsiteisėjęs, kompetentingos institucijos išduotame dokumente turi būti nurodyta jo įsiteisėjimo data.

11. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas įspėjamas apie galimą atitinkamos licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu:

1) paaiškėja, kad licencijai verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba jais, neapdoroto tabako didmenine prekyba išduoti buvo pateikti netikslūs duomenys;

2) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, turintis licenciją verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ir (ar) mažmenine prekyba jais, pažeidžia šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 5, 6 ir (ar) 7 punktuose nustatytus reikalavimus;

3) paaiškėja, kad juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, šios veiklos nevykdo ilgiau negu vienus metus ir per šio Įstatymo 12 straipsnio 9 dalyje nurodytą terminą nesikreipė į licenciją išdavusią instituciją dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo;

4) paaiškėja, kad juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam išduota licencija verstis tabako gaminių gamyba, licencija verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku ar licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.

12. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, jeigu, pasikeitus juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovui, paaiškėja, kad juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovas neatitinka šio straipsnio 2 dalies 3 ir (ar) 4 punktų nuostatų.

13. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas:

1) pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;

2) pateikia prašymą iš licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licencijos verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku išbraukti tabako gaminių ar neapdoroto tabako didmeninės prekybos sandėlio adresą ir licencijoje nebelieka įrašytų kitų sandėlių adresų;

3) buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal šio straipsnio 11 dalies 1, 2 ir (ar) 4 punktus ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;

4) buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal šio straipsnio 11 dalies 3 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, neinformavo licenciją išdavusios institucijos, kad atnaujino veiklą;

5) pateikia pranešimą, kuris neatitinka šio straipsnio 10 dalyje nustatytų reikalavimų pranešimo turiniui.

14. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal šio straipsnio 13 dalies:

1) 1 punkto nuostatas, pateikė prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;

2) 2 punkto nuostatas, pateikė prašymą į licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku įrašyti naują tabako gaminių ar neapdoroto tabako didmeninės prekybos sandėlio adresą;

3) 3 ir (ar) 5 punktų nuostatas, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalino nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir pranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;

4) 4 punkto nuostatas, atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

15. Licencijos verstis tabako gaminių gamyba, didmenine prekyba tabako gaminiais ar neapdorotu tabaku galiojimas panaikinamas:

1) jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;

2) jeigu paaiškėja, kad Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;

3) jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs atitinkamas Lietuvos Respublikos muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo ir nuo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip penkeri metai;

4) šio Įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais;

5) jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai.

16. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas panaikinamas:

1) jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas šio straipsnio 9 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko šio straipsnio 2 dalies 1–7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų;

2) jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;

3) jeigu juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;

4) jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo;

5) šio Įstatymo 26 straipsnio 5 ir 7 dalyse nustatytais pagrindais;

6) jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą pagal šio straipsnio 12 dalį arba kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal šio straipsnio 13 dalies 3 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai;

7) kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas šio straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka nepagrindė, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo.

17. Licencijas išduodanti institucija privalo sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą ir pranešti apie licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo ar licencijos galiojimo panaikinimą licencijos turėtojui ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio straipsnio 13, 14, 15 ar 16 dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos.

18. Licencijos patikslinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka. Licencijas patikslina jas išdavusios institucijos.

 

9 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Licencijų verstis tabako gaminių gamyba, tabako gaminių ar neapdoroto tabako didmenine prekyba ar tabako gaminių mažmenine prekyba turėtojams draudžiama įgalioti kitus asmenis ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis jų turimose licencijose nurodyta veikla.“

2. Pakeisti 12 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Licencijos verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais, neapdoroto tabako didmenine prekyba turėtojams leidžiama gaminti, parduoti ir (ar) laikyti neapdorotą tabaką, tabako gaminius tik tose vietose, kurios įrašytos į licenciją. Tabako gaminių, neapdoroto tabako gamybos, pardavimo ir (ar) laikymo vietą nustatančius duomenis, kurie turi būti įrašyti į licenciją, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė atitinkamos veiklos rūšies licencijavimo taisyklėse.“

3. Papildyti 12 straipsnį 10 dalimi:

10. Licencijos verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba turėtojams įsigyti neapdorotą tabaką Lietuvos Respublikoje leidžiama tik iš licencijų verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba turėtojų, ir ši nuostata nedraudžia licencijos verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba turėtojams licencijoje nurodytai veiklai patiems importuoti ar įsivežti neapdorotą tabaką iš kitų valstybių.“

4. Papildyti 12 straipsnį 11 dalimi:

11. Licencijų verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba turėtojams Lietuvos Respublikoje leidžiama parduoti neapdorotą tabaką tik licencijų verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba turėtojams, licencijų verstis tabako gaminių gamyba turėtojams, užsienio juridiniams asmenims ir jų filialams, perkantiems, išvežantiems ar eksportuojantiems tabako gaminius iš Lietuvos Respublikos.“

5. Papildyti 12 straipsnį 12 dalimi:

12. Neapdoroto tabako mažmeninė prekyba draudžiama.“

 

10 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Tabako gaminių, neapdoroto tabako pardavimo, įsigijimo, laikymo ir gabenimo reikalavimai

1. Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti, laikyti tabako gaminius neturint licencijos verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais, neapdorotą tabaką neturint licencijos verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba ar licencijos verstis tabako gaminių gamyba, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas turėti licenciją arba licencijos verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba kopiją netaikomas, kai neapdorotą tabaką, tabako gaminius, turėdami privalomus juridinę galią turinčius tabako gaminių įsigijimą patvirtinančius dokumentus arba gabenimo dokumentus, laiko ir gabena transportavimo paslaugas teikiantys asmenys, užsienio juridiniai asmenys ar jų filialai, gabenantys, įvežantys, importuojantys neapdorotą tabaką, tabako gaminius tranzitu arba pristatantys juos savo filialams ir atstovybėms ar kitoms susijusių ūkio subjektų grupės įmonėms Lietuvos Respublikoje, arba išvežantys juos iš Lietuvos Respublikos, taip pat užsienio valstybių diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos bei tarptautinių organizacijų atstovybės, akredituotos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

3. Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams parduoti, laikyti, gabenti neapdorotą tabaką, tabako gaminius, taip pat importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, neapdorotą tabaką:

1) be tabako gaminių, neapdoroto tabako įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų;

2) jeigu tabako gaminiai ar neapdorotas tabakas yra falsifikuoti;

3) jeigu tabako gaminiai ar neapdorotas tabakas yra kontrabandiniai;

4) jeigu tabako gaminiai be Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyto pavyzdžio specialių ženklų – banderolių, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu ir kitais teisės aktais tabako gaminių specialūs ženklai – banderolės nėra privalomos;

5) jeigu dervų, nikotino ar anglies monoksido kiekis cigaretėse viršija šio Įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytus kiekius;

6) jeigu tabako gaminių ženklinimas neatitinka šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų tabako gaminių ženklinimo reikalavimų;

7) jeigu tabako gaminių gamintojų pagamintų ir tabako gaminių importuotojų importuotų tabako gaminių atitiktis nustatytiems reikalavimams nepatvirtinta šio Įstatymo 5 straipsnyje nurodytais dokumentais ir tvarka;

8) neturint tabako gaminių, neapdoroto tabako pardavimo ir (ar) laikymo vietoje arba jų gabenimo metu juridinę galią turinčių privalomų tų gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų egzemplioriaus.

4. Fiziniams asmenims draudžiama Lietuvos Respublikoje įsigyti tabako gaminius, teisės aktų nustatyta tvarka nepaženklintus specialiais ženklais – banderolėmis. Tabako gaminių laikymo ir gabenimo tvarką, taikomą fiziniams asmenims, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

5. Be to, Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti:

1) cigaretes, cigariles, papirosus vienetais;

2) cigaretes, jeigu jų yra mažiau negu 20 vienetų viename vienetiniame pakelyje;

3) tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, tabako gaminių pardavėjai privalo iš perkančio tabako gaminius asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, tabako gaminių pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam tabako gaminius.

6. Draudžiama nupirkti ar kitaip perduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų.

7. Turgavietes administruojantys fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų vadovai, užsienio juridinių asmenų ar jų filialų vadovai arba jų įgalioti asmenys turi vykdyti jų administruojamų turgaviečių stebėseną (imtis visų teisinių ir organizacinių priemonių), siekdami, kad jų administruojamoje turgavietėje nebūtų prekiaujama tabako gaminiais ir (ar) jie nebūtų gabenami, laikomi neturint licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Turgavietes administruojantys fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų vadovai, užsienio juridinių asmenų ar jų filialų vadovai arba jų įgalioti asmenys, pastebėję arba įtarę, kad jų administruojamoje turgavietėje Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo ar jo filialas arba fizinis asmuo prekiauja tabako gaminiais ir (ar) juos gabena, laiko, neturėdamas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip tą pačią administruojamos turgavietės darbo dieną, pranešti apie tai policijai.“


11 straipsnis. IV skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

IV SKYRIUS

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU TABAKU, TABAKO GAMINIAIS IR SUSIJUSIAIS GAMINIAIS, PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS“.

 

12 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Veiklos, susijusios su tabako gaminiais, neapdorotu tabaku, priežiūra, atsakomybė už šio Įstatymo pažeidimus, tabako gaminių, neapdoroto tabako konfiskavimas ir sunaikinimas

1. Veiklos, susijusios su tabako gaminiais, neapdorotu tabaku, priežiūrą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, pagal kompetenciją vykdo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, savivaldybių vykdomosios institucijos, Valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos Respublikos muitinė, policija, kitos valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijos.

2. Fiziniai asmenys už šio Įstatymo pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyta tvarka.

3. Lietuvos Respublikoje parduodami, laikomi, gabenami kontrabandiniai, falsifikuoti tabako gaminiai, neapdorotas tabakas, tabako gaminiai be specialių ženklų – banderolių, taip pat tabako gaminiai, neapdorotas tabakas, kurių įsigijimas nepatvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais arba kurie buvo laikomi, parduodami neturint licencijos, konfiskuojami vadovaujantis arba Administracinių nusižengimų kodeksu, arba Baudžiamuoju kodeksu.

4. Konfiskuoti tabako gaminiai, neapdorotas tabakas sunaikinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

13 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 26 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Už tabako gaminių, neapdoroto tabako gamybą, laikymą ir prekybą jais pažeidžiant šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje arba 14 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus (neturint nustatyta tvarka išduotos licencijos) juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų bauda.“

2.   Pakeisti 26 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Už šio Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo įgalioti kitus asmenis ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis turimose licencijose nurodyta veikla pažeidimą, už šio Įstatymo 12 straipsnio 3, 4, 5, 8, 10, 11 ar 12 dalyje nustatytų tabako gaminių, neapdoroto tabako įsigijimo, tabako gaminių ar neapdoroto tabako pardavimo reikalavimų pažeidimą, už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 6 ar 7 punkte nustatytų tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimų pažeidimą, už šio Įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių draudimų ir reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda.“

3. Pakeisti 26 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ar 4 punktuose nustatytų tabako gaminių, neapdoroto tabako pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimų, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nustatytą atvejį, pažeidimą, už šio Įstatymo 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse nustatytų su tabako gaminių atsekamumu susijusių reikalavimų pažeidimą, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas.“

4. Pakeisti 26 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyto tabako gaminių, neapdoroto tabako pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą, kai neteisėtai parduodamų, laikomų ar gabenamų tabako gaminių, neapdoroto tabako vertė neviršija 0,5 bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio, už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatyto tabako gaminių, neapdoroto tabako pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda, už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatyto tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. Už šio draudimo pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų bauda.“

5. Pakeisti 26 straipsnio 13 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas – už 41 straipsnio, 87 straipsnio, 9 straipsnio 1, 2, 4, 10 dalių, 93 ir 96 straipsnių, 99, 910, 911 straipsnių, 10 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 dalių, 13 straipsnio, 14 straipsnio 1 dalies, 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3, 4, 6 ir 8 punktų, 14 straipsnio 5 ir 8 dalių, 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių, 15 ir 16 straipsnių, 161 straipsnio 1 dalies, 162 straipsnio, 17 straipsnio 1, 4 ir 5 dalių, 171 ir 18 straipsnių, 19 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatų pažeidimus;“.

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1.   Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m.  lapkričio 1 d.

2.    Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2021 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šio įstatymo poveikio ex post vertinimą.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Projektą Seimo Sveikatos reikalų komiteto vardu teikia

komiteto pirmininkas                                                                                      Antanas Matulas