Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489

PAPILDYMO 311 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 311 straipsniu

Papildyti Įstatymą 311 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

311 straipsnis. Ugdymasis šeimoje

1. Vaikas, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas gali ugdytis šeimoje. Pasirinkus ugdymosi šeimoje formą, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir pasirinkta mokykla abipusiu sutarimu pasirašo mokymo sutartį. 

2. Prieš sudarydama sutartį dėl vaiko ugdymosi šeimoje, mokykla turi teisę patikrinti ugdymosi šeimoje sąlygas bei įvertinti vaiko raidos ir žinių lygį, pasitelkdama reikalingus specialistus. 

3. Mokinius konsultuoja, aprūpina mokomąja medžiaga, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą vertina mokykla, su kuria sudaryta mokymo sutartis.  

4. Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo, taip pat finansavimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai                  Eugenijus Jovaiša,

Vytautas Juozapaitis,

Dovilė Šakalienė,

Kęstutis Smirnovas,

Gintaras Steponavičius,

Edmundas Pupinis,

Arūnas Gelūnas