Projektas  Nr. TSP-156

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ETATŲ ŠVIETIMO PAGALBAI SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TEIKTI  NORMATYVŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės        d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu, Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9.3 ir 10.2 papunkčiais, Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl  Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14.1 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1Patvirtinti Etatų švietimo pagalbai Savivaldybės mokyklose teikti normatyvus (pridedama).

2.  Nustatyti, kad:

2.1.  šiuo sprendimu patvirtinti etatų normatyvai netaikomi Savivaldybės vaikų lopšeliams-darželiams ir Kupiškio mokyklai „Varpelis“;

2.2.               šis sprendimas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                                   

 

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto  skyriaus vedėja

 

Jurgita Trifeldienė

 

Projektas suderintas DVS