Projektas Nr. TSP-90

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

„Kupiškio AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIAUS 2018 METŲ ATASKAITai

 

2019 m. gegužės   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir  Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 11.1.17 papunkčiu,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas direktoriaus 2018 metų  ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas direktoriaus    2018 metų ataskaitą Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                           

 

 

Parengė

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“  direktorius

 

 

 

Virgilijus Braknys

 

Projektas suderintas DVS