Projektas Nr.XIVP-3291(2)

 

Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881
19, 221, 222, 33, 48, 51 IR

611 straipsnių pakeitimo

įstatymas

 

2023 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) elektros energijos gamybos pajėgumų plėtra ir investicijos į elektros energijos gamybos ir energijos kaupimo pajėgumus, siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą;“.

 

2 straipsnis. 221 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 221 straipsnio 2 dalį 4 punktu:

4) vienu metu teikti kelias šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytas paslaugas, jeigu tai techniškai įmanoma.“

2. Papildyti 221 straipsnį 51 dalimi:

51. Aktyviesiems vartotojams, kuriems priklauso energijos kaupimo įrenginiai, negali būti taikomi jokie dvigubi mokesčiai, įskaitant tinklo mokesčius ir mokesčius už saugomą elektros energiją, liekančią jų energijos kaupimo įrenginiuose, ar teikiant lankstumo paslaugas skirstomųjų tinklų operatoriams. Nepriklausomi paklausos telkėjai negali sudaryti elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su aktyviaisiais vartotojais ir (ar) taikyti jiems mokesčių ar atskirų jų dedamųjų už elektros energijos persiuntimo, perdavimo ar skirstymo paslaugas.

 

3 straipsnis. 222 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 222 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Piliečių energetikos bendrijos dalininkais, nariais ar dalyviais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kai to nedraudžia juridinių asmenų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, teisinę formą reglamentuojantys įstatymai

Šie subjektai, būdami piliečių energetikos bendrijos dalininkai, nariai ar dalyviai, nepraranda savo, kaip buitinių vartotojų, gaminančių vartotojų arba aktyviųjų vartotojų, turimų teisių ir pareigų, išskyrus vartotojo teisę rinktis energijos tiekėją, kuri gali būti apribota teise rinktis piliečių energetikos bendrijos energijos tiekėją balsuojant dėl piliečių energetikos bendrijos energijos tiekėjo piliečių energetinės bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Įgyvendinant piliečių energetikos bendrijos teises ir pareigas, teisę priimti sprendimus piliečių energetikos bendrijoje turi fiziniai asmenys, labai mažos ir mažos įmonės, kaip jos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir savivaldybių tarybos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.“

 

4 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Rengdamas 10 metų perdavimo tinklų plėtros planą, perdavimo sistemos operatorius, remdamasis turimais duomenis, šiame plane prognozuoja elektros energijos gamybos, tiekimo, vartojimo, energijos kaupimo ir tarpsisteminių elektros energijos srautus, atsižvelgdamas į regioniniams ir visos Europos Sąjungos tinklams skirtų investicijų planus.“

 

 

 

5 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 48 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Išmaniosios apskaitos sistemos diegiamos vadovaujantis skirstomųjų tinklų operatoriaus parengtu planu laikotarpiui iki 10 metų dviem etapais. Pirmuoju etapu per išmaniųjų apskaitos sistemų ilgalaikių sąnaudų ir numatomos naudos rinkai ir atskiriems vartotojams ekonominiame vertinime numatytą laikotarpį išmaniosios apskaitos sistemos diegiamos vartotojų grupėms, atitinkančioms šiame vertinime nurodytus kriterijus, įskaitant kriterijus, susijusius su elektros energijos suvartojimu. Antruoju etapu išmaniosios apskaitos sistemos diegiamos kitiems vartotojams, kai nustoja galioti vartotojo apskaitos prietaiso, kuris nėra išmanusis apskaitos prietaisas (toliau – įprastas apskaitos prietaisas), teisinis metrologinis patvirtinimas, arba pagal atskirą skirstomųjų tinklų operatoriaus nustatytą planą, jeigu išmaniųjų apskaitos sistemų ilgalaikių sąnaudų ir numatomos naudos rinkai ir atskiriems vartotojams ekonominiame vertinime nenumatyta kitaip. Skirstomųjų tinklų operatorius savo interneto svetainėje paskelbia tvarkos aprašą, pagal kurį vartotojai gali susipažinti su išmaniųjų apskaitos sistemų diegimo planu, ir informaciją apie išmaniųjų apskaitos sistemų diegimo etapų pradžią ir pabaigą. Prieš įdiegiant išmaniąją apskaitos sistemą arba jos įrengimo metu skirstomųjų tinklų operatorius vartotojams teikia informaciją apie visas išmaniosios apskaitos sistemos galimybes, susijusias su išmaniojo apskaitos prietaiso rodmenų valdymu ir energijos vartojimo stebėjimu. Tarybai patvirtinus teigiamus išmaniųjų apskaitos sistemų ilgalaikių sąnaudų ir numatomos naudos rinkai ir atskiriems vartotojams ekonominio vertinimo rezultatus, išmaniosios apskaitos sistemos turi būti įdiegtos bent 80 procentų vartotojų per 7 metus po šio vertinimo atlikimo arba ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d., jeigu išmaniosios apskaitos sistemos pradėtos diegti iki 2019 m. liepos 4 d.“

2. Papildyti 48 straipsnį 12 dalimi:

12. Šis straipsnis taikomas planuojamoms diegti išmaniosioms apskaitos sistemoms ir išmaniosioms apskaitos sistemoms, kurios įrengiamos vietoj senesnių išmaniųjų apskaitos sistemų. Išmaniosios apskaitos sistemos, kurios buvo įdiegtos arba pradėtos diegti anksčiau negu 2019 m. liepos 4 d., gali būti toliau eksploatuojamos visą jų veikimo laiką, tačiau Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimų neatitinkančios išmaniosios apskaitos sistemos turi būti toliau eksploatuojamos ne ilgiau kaip iki 2031 m. liepos 5 d. Laikoma, kad išmaniosios apskaitos sistemos yra pradėtos diegti anksčiau negu 2019 m. liepos 4 d., kai iki 2019 m. liepos 4 d. skirstomųjų tinklų operatorius investuoja į išmaniosios apskaitos sistemos diegimą ir (ar) įsipareigoja užsakyti įrangą ir (ar) atlieka kitus veiksmus, reikalingus išmaniajai apskaitos sistemai diegti, dėl kurių atliktos investicijos į išmaniosios apskaitos sistemos diegimą negali būti atšaukiamos, išskyrus atvejus, kai investuojama į leidimų išmaniosios apskaitos sistemos diegimui gavimą ir (ar) preliminarios galimybių studijos parengimą.“

 

 

6 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas

Papildyti 51 straipsnį 13 dalimi:

13. Dėl teisės aktų projektų, kuriais siūloma keisti šio straipsnio 7 dalyje nustatytus sąskaitų turinio reikalavimus, yra konsultuojamasi su vartotojų asociacijomis Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

 

7 straipsnis. 611 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 611 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vartotojas, nepriklausomai nuo pasirinkto elektros energijos rinkos dalyvio, turi teisę iš jo pirkti ir (ar) jam parduoti elektros energijos paslaugas, įskaitant dalyvavimą telkiant elektros energijos paklausą, kai tai nėra susiję su vartotojui pagal su nepriklausomu tiekėju sudarytą elektros energijos tiekimo sutartį teikiama elektros energijos tiekimo paslauga. Vartotojas, nusprendęs dalyvauti telkiant elektros energijos paklausą, turintis tam tinkamą elektros apskaitos prietaisą, sudaro sutartį su paklausos telkėju dėl paklausos telkimo paslaugų. Vartotojas turi teisę sudaryti tokią sutartį su nepriklausomu paklausos telkėju arba su tiekėju, kuris vartotojui tiekia elektros energiją, kaip nurodyta šio įstatymo 41 straipsnio 4 dalyje. Sutartį su nepriklausomu paklausos telkėju vartotojas gali sudaryti be tiekėjo, kuris vartotojui tiekia elektros energiją, sutikimo.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia                                 

Komiteto pirmininkas                                                    Kazys Starkevičius