Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-1904

III SKYRIAUS PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. III skyriaus pakeitimas

Pakeisti III skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

DALINIO DARBO IŠMOKA

 

16 straipsnis. Teisė į dalinio darbo išmoką

Teisę į dalinio darbo išmoką turi:

1)  apdraustieji, kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka darbdavys savo sprendimu nustato dalinį darbą;

2)  apdraustieji, kuriems šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka darbdavys savo sprendimu nustato dalinį darbą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

 

17 straipsnis. Dalinio darbo išmokos skyrimo ir mokėjimo sąlygos

1. Jeigu yra Darbo kodekso 48 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, dėl dalinio darbo išmokos skyrimo darbuotojams darbdavys kreipiasi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, pateikdamas motyvuotą prašymą skirti dalinio darbo išmoką ir nurodydamas kiekvieno darbuotojo darbo laiko normos sutrumpinimą iki 50 procentų, planuojamą dalinio darbo pradžią, kuri negali būti ankstesnė kaip po 30 dienų nuo kreipimosi dienos, ir pabaigą. Prašymas skirti dalinio darbo išmoką svarstomas Valstybinio socialinio draudimo fondo taryboje. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius sprendimą dėl dalinio darbo išmokos skyrimo priima gavęs Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos išvadą. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius dalinio darbo išmoką skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Pakartotinai dėl dalinio darbo išmokų skyrimo tam pačiam darbuotojui darbdavys į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių gali kreiptis ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo dalinio darbo išmokų, skirtų pagal ankstesnį kreipimąsi, mokėjimo paskutinės dienos.

2. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, dėl dalinio darbo išmokos skyrimo darbuotojams darbdavys kreipiasi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, pateikdamas motyvuotą prašymą skirti dalinio darbo išmoką, planuojamą dalinio darbo pradžią, kuri negali būti ankstesnė kaip po 30 dienų nuo kreipimosi dienos, ir pabaigą. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius dalinio darbo išmoką skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius sprendimą dėl dalinio darbo išmokos mokėjimo esant šio straipsnio 1 dalyje nustatytoms sąlygoms priima per 30 dienų nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos, o esant šio straipsnio 2 dalyje nustatytai sąlygai – per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos.

4. Dalinio darbo išmoka, negauta iki turėjusio į ją teisę asmens mirties dienos, išmokama įpėdiniui, pateikusiam paveldėjimo dokumentus.

5. Jeigu dalinio darbo išmoką gaunantis asmuo tampa laikinai nedarbingas dėl ligos ar traumos ir nustatoma jo teisė į ligos išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą arba Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, dalinio darbo išmoka jam nemokama. Išnykus šioje dalyje nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių dalinio darbo išmoka nebuvo mokama, dalinio darbo išmokos mokėjimas tęsiamas, jeigu dar nepasibaigęs laikotarpis, kuriam buvo paskirta ši išmoka ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė neatšaukė valstybės lygio ekstremaliosios situacijos.

 

18 straipsnis. Dalinio darbo išmokos dydis, mokėjimo trukmė ir grąžinimas

1. Dalinio darbo išmokos dydis šio įstatymo 16 straipsnio 1 punkte nustatytu atveju yra lygus sutrumpintam darbo laikui (iki 50 procentų darbo laiko normos) proporcingai mažesnei nedarbo draudimo išmokai, o šio įstatymo 16 straipsnio 2 punkte nustatytu atveju – 50 procentų nedarbo draudimo išmokos, kuri būtų mokama asmeniui šio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka. Dalinio darbo išmokai šio įstatymo 16 straipsnio 1 punkte nustatytu atveju apskaičiuoti naudojamas nedarbo draudimo išmokos dydis negali būti didesnis kaip 58,18 procento, o šio įstatymo 16 straipsnio 2 punkte nustatytu atveju – 30 procentų, Lietuvos statistikos departamento skelbiamo vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) šalies ūkyje, galiojusio užpraeitą kalendorinį ketvirtį nuo dalinio darbo išmokos pirmosios mokėjimo dienos.

2. Dalinio darbo išmoka šio įstatymo 16 straipsnio 1 punkte nustatytu atveju negali būti skiriama ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, o šio įstatymo 16 straipsnio 2 punkte nustatytu atveju negali būti skiriama ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui.

3. Dalinio darbo išmokos mokėjimas nutraukiamas pasibaigus darbo santykiams, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti darbdaviui nemokumo bylą, darbdaviui panaikinus sprendimą dėl dalinio darbo nustatymo darbuotojui ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei atšaukus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Apie sprendimą dėl dalinio darbo nustatymo darbuotojui panaikinimo darbdavys privalo informuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki šio sprendimo įsigaliojimo. Šioje dalyje nustatytu terminu neinformavus apie darbdavio sprendimo dėl dalinio darbo nustatymo darbuotojui panaikinimą, asmeniui permokėta suma išieškoma iš darbdavio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

4. Dalinio darbo išmoka, išmokėta asmeniui, kuris dirbo nelegalų darbą, grąžinama šio įstatymo 15 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. balandžio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas