Projektas Nr. TSP-204

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

2019 m. rugpjūčio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 ir 24  punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2019 m. liepos 25 d. raštą Nr. SD-19-694 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Sutikti perimti Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį bei nematerialųjį turtą, nurodytą šio sprendimo priede, Kupiškio rajono savivaldybės  viešosios bibliotekos veiklai, plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugų teikimą.

2. Įgalioti Kupiškio rajono  savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo priede nurodyto turto  perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,        

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                                          

 

Parengė

 

 

Infrastruktūros skyriaus  vedėjas

 

 

 

 

 

Mažvydas Šalkauskas

 

 

 

Projektas suderintas DVS