Projektas Nr.XIIIP-2132(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 133 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2019 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 133 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 133 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka vieni metai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo nuostatos taip pat taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo gimusių vaikų tėvams, jeigu po šio įstatymo įsigaliojimo dienos nėra praėjęs vienų metų terminas nuo vaiko gimimo dienos ir tėvai nebuvo pasinaudoję po vaiko gimimo suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogomis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

Komiteto pirmininkė                                                                                Rimantė Šalaševičiūtė