Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 408 „DĖL TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKOS ORĄ APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

20     m.                         d. Nr. D1-

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitą privalo vykdyti stacionarių taršos šaltinių naudotojai, kurie vykdo ūkinę veiklą arba eksploatuoja įrenginius, kuriems išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK leidimas) pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedą, arba taršos leidimas pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taršos leidimas), 1 priedo 2 dalyje nustatytus kriterijus, ir kuriems TIPK leidime ar taršos leidime nustatyta leidžiama tarša į aplinkos orą (taršos normatyvas).“

2.2. Pakeičiu 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4. ataskaitas priimantys pareigūnai gali pareikalauti pateikti ir papildomą informaciją, susijusią su aplinkos oro apsauga, kai teikiama ūkinės veiklos objektų, Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, nustatyta tvarka deginančių atliekas, ataskaita;“.

2.3. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras