Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NUTRAUKIMO

 

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. T1-244

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio                         1 dalimi, 48 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į 2018 m. sausio 4 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. D1-10  11.7 papunktį, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Nutraukti prieš terminą su Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindine mokykla 2018 m. sausio 4 d. sudarytą Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. D1-10.

2Įgalioti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sprendimo    1 punkte nurodytos sutarties nutraukimo dokumentus, turto perdavimo–priėmimo aktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras