Projektas

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymo nr. 2-10 „dėl nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal reglamento (eS) Nr. 1321/2014 Vc priedo (CAMO dalies) reikalavimus aprašo ir neperTRaukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinImo žinyno tvirtinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

P a k e i č i u viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. 2-10 „Dėl nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 Vc priedo (CAMO dalies) reikalavimus aprašo ir Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno tvirtinimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, su visais pakeitimais,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 Vc priedo (CAMO dalies) reikalavimus aprašą:

2.1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

"2.1. Pareiškėjas – fizinis arba juridinis asmuo, pateikęs viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai paraišką gauti patvirtinimo pažymėjimą ar prašymą pakeisti patvirtinimo pažymėjimą.“

2.2. Pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5 Kitos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme ir 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, su visais pakeitimais.

2.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Patvirtinimo pažymėjimą pagal aprašo 1 priedo formą išduoda, keičia, apriboja, panaikina ar sustabdo jo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir išduoda dublikatą viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA).“

2.4. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Patvirtinimo pažymėjimas gali būti išduotas Lietuvos Respublikos fiziniam arba juridiniam asmeniui, kurio pagrindinė verslo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kuri atitinka aprašo ir Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 reikalavimus.“

2.5. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Pareiškėjas, siekiantis gauti patvirtinimo pažymėjimą, po susitikimo su TKA atstovais ne vėliau kaip prieš 90 dienų iki planuojamos veiklos pradžios TKA tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikia užpildytą paraišką – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (toliau – EASA) 2 formą.“

2.6. Pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2. užpildyti visų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų, atsakingų už NTSUO atitiktį Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 Vc priedo (CAMO) dalies reikalavimams, gyvenimo aprašymai (CV) ir darbuotojų kvalifikaciją bei patirtį patvirtinantys dokumentai;“.

2.7. Pakeičiu 18.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.1. peržiūri pateiktus pareiškėjo paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų gyvenimo aprašymus (CV), kvalifikaciją bei patirtį patvirtinančius dokumentus ir įsitikina, kad siūlomos kandidatūros yra priimtinos pagal Orlaivių / komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 2-22 „Dėl Orlaivių / komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 Vc priedo CAMO.A.305 dalies reikalavimus;“.

2.8. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. NTSUO aprašo 1 priede nustatytos formos patvirtinimo pažymėjimas išduodamas tik po to, kai NTSUO ištaiso visus neatitikimus, nustatytus patikrinimo (-ų) metu. Išduodant pradinį patvirtinimo pažymėjimą TKA patvirtina NTSUŽ.“

2.9. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Patvirtinimo pažymėjimo priede surašomos NTSUO leidžiamų atlikti nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo darbų apimtys. Papildomai pažymėjime gali būti įrašyti ir kiti apribojimai.“

2.10. Papildau nauju 371 punktu:

371. Jeigu pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 83 bis straipsnį sudarytą TKA ir užsienio valstybės kompetentingos institucijos sutartį užsienio valstybėje registruoto orlaivio nepertraukiamo tinkamumo skraidyti priežiūros funkcijos perduotos TKA, orlaivio patikrinimai atliekami vadovaujantis šioje sutartyje nustatyta apimtimi ir sąlygomis.

2.11. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Patvirtinta NTSUO kartu su raštu, informuojančiu apie aprašo 51 punkte nurodytus pasikeitimus, privalo pateikti atnaujintus atitinkamus dokumentus, kurie kinta dėl pasikeitimų (pavyzdžiui, NTSUŽ, EASA 2 forma ir kt.).“;

2.12. Pripažįstu netekusiu galios 67.4 papunktį;

2.13. Pakeičiu 2 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno tvirtinimo aprašą:

3.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno tvirtinimo aprašas (toliau – aprašas) nustato nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos (toliau – NTSUO), patvirtintos pagal 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, su visais pakeitimais, Vc priedą (CAMO dalį), nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno (toliau – NTSUŽ) ir jo pakeitimų tvirtinimo tvarką.“

3.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„NTSUŽ ir jo pakeitimus tvirtina viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA).“

3.3. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. NTSUŽ projektą (lietuvių arba anglų kalba), parengtą atsižvelgiant į žmogiškojo veiksnio principus išvardintus Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 aiškinamosios medžiagos (toliau – GM) GM1 145.A.65 dalyje.

3.4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Gavęs NTSUŽ pataisymus, įgaliotasis darbuotojas juos patikrina ir pirmo patikrinimo metu pildytos NTSUŽ patikrinimo formos 4 dalies skyriuje „Ištaisymo data“ įrašo datą, kada neatitikimas buvo ištaisytas.“

 

 

 

Direktorius