PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

Projektas

 

 

SPRENDIMAS

Dėl Prienų rajono savivaldybės Lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, PAnaudojimo 2016 m. SĄMATos PAtvirtinimo

 

2016 m. vasario 4 d. Nr. (1.3)-T1-26

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.10.2, 2.11 ir 2.12 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ 2.5 papunkčiu, atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-254 „Dėl Prienų rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Prienų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, panaudojimo 2016 m. sąmatą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras