Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
 SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTATYMO Nr. VIII-950 7
STRAIPSNIo PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

 

 

2017 m.                           d. Nr.

 

Vilnius

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį  ir ją išdėstyti taip:

1. Seimo Pirmininko teikimu Seimas skiria 2 Seimo kontrolierius penkerių metų kadencijai. Tas pats asmuo Seimo kontrolieriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai

 

Vytautas Kamblevičius

Remigijus Žemaitaitis

Algimantas Dumbrava

Petras Gražulis