Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVELDIMO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO

 

2021 m.                    d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindama Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, 11 punktą, atsižvelgdama į A. A. 2021-09-03 prašymą ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus 2021-10-15 raštą Nr. SSP-2979 „Dėl rekomendacijos pateikimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Atidėti A. A. privalomo sumokėti 914,00 Eur dydžio paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminą ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui po paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo už butą su rūsiu (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) adresu: (duomenys neskelbtini).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniams teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras