ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. d. vasario      Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T-494 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-362 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai):

1. Pakeisti Nuostatų II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti  taip:

RINKLIAVOS DYDŽIAI, APSKAIČIAVIMO TVARKA IR LENGVATOS“

2. Papildyti Nuostatus 81 punktu:

81. Už Leidimo išdavimą vietinė rinkliava netaikoma valstybės ir Savivaldybės valdomų biudžetinių ir viešųjų įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų iškaboms ir išorinei reklamai, įrengiamai ant pastato fasado.“

3. Pakeisti Nuostatų 19.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:

19.1. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius atsako už tai, kad Leidimai būtų išduodami vadovaujantis Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą;“.

4. Pakeisti Nuostatų 19.2. papunktį ir jį išdėstyti taip:

19.2. Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais, Savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiojo teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) kompleksinio teritorijų planavimo dokumentais, ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais, pagal kompetenciją Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje atlieka Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą, tikrina, ar reklaminės veiklos subjektai laikosi teisės aktuose nustatytų išorinės reklamos įrengimo draudimų ir reikalavimų;“.

5. Pakeisti Nuostatų 19.3. papunktį ir jį išdėstyti taip:

19.3. Strateginio planavimo ir finansų skyrius vykdo rinkliavos apskaitą, kontroliuoja rinkliavos mokėjimus.“

 

 

 

Savivaldybės meras