Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SUTARČIŲ IR TEISIŲ SUVARŽYMŲ REGISTRO įstatymo NR. XI-1140

4 straipsnio pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 4 straipsnį nauju 7 punktu:

7) susitarimo dėl civilinės sąjungos sudarymo faktas;“.

2. Papildyti 4 straipsnį nauju 8 punktu:

8) sutartys dėl turtinių teisių ir pareigų civilinės sąjungos metu ar civilinei sąjungai pasibaigus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 


 

 

part_b9fb816f2a6e4d2788c310778d9d0c8e_end

part_4a392ebbc38d49938ae5097c4f4a3047_end

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo narė                                               Jurgita Sejonienė

 

 

 

part_a79e47995aef44a1be117b5e518ef07a_end