Projektas Nr. XIVP-3597(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1120 1, 2 IR 4 STRAIPSNIŲ

PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2024 m.            d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Šio įstatymo nuostatos, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnio 6 dalį, netaikomos teritorijoms, kurioms Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka rengiami karinės infrastruktūros projektai karinei infrastruktūrai, nurodytai Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 6 straipsnio 10 punkte nurodytame sąraše, pritaikyti ir (ar) sukurti arba specialiosios paskirties projektai stambiems projektams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu pripažintiems atitinkančiais neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius, įgyvendinti.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 33 dalį ir ją išdėstyti taip:

„33. Teritorijų planavimo normos – Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų teisės aktų nuostatos, kuriomis nustatomi teritorijų planavimo kiekybiniai, kokybiniai reikalavimai, taikomi rengiant teritorijų planavimo dokumentus.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 46 dalį ir ją išdėstyti taip:

„46. Sąvokos „karinės infrastruktūros projektas“, „specialiosios paskirties projektas“, „žemės sklypas“, „žemės valdos projektas“, „žemėtvarkos projektas“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Žemės įstatyme.“

3. Papildyti 2 straipsnį 47 dalimi:

„47. Sąvoka „ stambus projektas“ suprantama taip, kaip ji apibrėžiama Investicijų įstatyme.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Krašto apsaugos tikslams skirtų teritorijų žemės valdytojai ir naudotojai vadovaujasi vietovės lygmens bendrojo plano sprendiniais, jeigu jis neparengtas, – savivaldybės lygmens bendrojo plano sprendiniais, o neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose – ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais, tiek, kiek jie neprieštarauja karinės infrastruktūros projektų sprendiniams, o Investicijų įstatyme nurodytiems stambiems projektams įgyvendinti ar pritraukti skirtos teritorijos, kurioms specialiosios paskirties projektai neparengti, (toliau – stambiems projektams skirtos teritorijos) vystomos vadovaujantis valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentais arba vietovės lygmens bendrojo plano sprendiniais, jeigu jie neparengti, – savivaldybės lygmens bendrojo plano sprendiniais. Neurbanizuotos ir neurbanizuojamos teritorijos, kurioms parengti specialiosios paskirties projektai, vystomos vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais tiek, kiek jie neprieštarauja specialiosios paskirties projektų sprendiniams.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

 

 

            Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas