Projektas Nr. TSP-269

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-21 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                                n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžetą – 17 759 767  21 497 383 eurus prognozuojamų pajamų, 18 211 500 22 002 466 eurus išlaidų, iš jų išlaidoms – 16 948 017 17 892 642 eurus (darbo užmokesčiui –  10 627 435  10 612 698 eurus),  turtui įsigyti – 1 196 843 4 109 824 eurus, paskoloms grąžinti – 66 640 eurų (1–4 priedai).“.

2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Patvirtinti 482 290 537 760 eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (5 priedas).“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                            

 

Parengė

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Reda Totorienė

 

 

Dokumentas suderintas DVS