Projektas Nr. TSP-146

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ

VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KUPIŠKIO LIGONINEI

 

2019 m. gegužės       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu  Nr. TS-280, ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2019 m. kovo 20 d.  prašymą Nr. 12-100 „Dėl patalpų perdavimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                                 n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei (kodas 164832256) neatlygintinai naudotis Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 530,23 kv. metro negyvenamąsias patalpas (nuo Nr. 2-1 iki Nr. 2-9; 2-12 iki 2-26; 2-46 iki 2-56), esančias Kupiškio ligoninės pastate (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje Nr. 18758/1047  pastatas pažymėtas – 1D5p, unikalus statinio Nr. 5798-5000-7012) Krantinės g. 28, Kupiškyje, iki 2029 m. birželio 1 d.  viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės  palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms teikti.

2. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių  pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytų patalpų  panaudos  sutartį.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės  meras                                                                                     

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

 

Mažvydas Šalkauskas

 

Projektas suderintas DVS