Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINĖS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS RENGIMO, TEIKIMO TIKRINTI IR DERINTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2018   m.                        d.  Nr. 3D-

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 631 punktu, taip pat siekdamas detaliau reglamentuoti elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos ir elektroninio žemės sklypo plano sukūrimo reikalavimus bei jų pateikimo per Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“ ir šių elektroninių dokumentų tikrinimo, derinimo minėtoje posistemėje tvarką,

t v i r t i n u Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimo, teikimo tikrinti ir derinti tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsakymą rengė Žemės ūkio ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos skyriaus (vedėjas Vytautas Paršeliūnas, tel. 210 0522, el. p. vytautas.parseliunas@zum.lt) patarėja Jurgita Milieškaitė, tel. 210 0524, el. p. jurgita.milieskaite@zum.lt.

 

Įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje.