Projektas

 

Lietuvos Respublikos

mokesčių administravimo įstatymo NR. IX-2112 1, 2, 14, 26, 86, 88, 93, 105, 106, 110 straipsnių pakeitimo

įstatymas

 

2023 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis Įstatymas nustato pagrindines sąvokas ir taisykles, kurių būtina laikytis vykdant mokesčių įstatymus, pagrindinius apmokestinimo mokesčiais teisinio reglamentavimo principus, įtvirtina Lietuvos Respublikoje taikomų mokesčių sąrašą, nustato mokesčių administratoriaus funkcijas, teises ir pareigas, mokesčių mokėtojo teises ir pareigas, mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą, mokesčio bei su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo, nemokestinių prievolių administravimo bei mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarką.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 4 dalį.

2. Papildyti 2 straipsnį 41 dalimi:

41. Ekonominė piniginė sankcija Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatyta tvarka viešojo administravimo subjektų ar teismo asmenims, padariusiems teisės pažeidimų, paskirta ekonominio poveikio priemonė – bauda, mokama į valstybės biudžetą, išskyrus procesinę baudą, baudą už nusikalstamas veikas, teismo paskirtą Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytais atvejais, ir baudą už administracinius nusižengimus, paskirtą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.“

3. Papildyti 2 straipsnį nauja 292 dalimi:

292. Nemokestinė prievolė – asmenų pareiga sumokėti Valstybinės mokesčių inspekcijos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka administruojamą baudą už administracinius nusižengimus, paskirtą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka, baudą už nusikalstamas veikas, teismo paskirtą Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytais atvejais, baudą, paskirtą kaip ekonominę piniginę sankciją, procesinę baudą ir teismo priteistą sumą.“

4. Papildyti 2 straipsnį nauja 293 dalimi:

293. Nemokestinių prievolių administravimas – mokesčių administratoriaus funkcijų, susijusių su nutarimų ir (ar) administracinių nurodymų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka skirti baudas už administracinius nusižengimus, teismų sprendimų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyta tvarka skirti baudas už nusikalstamas veikas, viešojo administravimo subjektų ar teismų priimtų sprendimų skirti ekonomines pinigines sankcijas, teismų, prokurorų, ikiteisminio tyrimo teisėjų priimtų sprendimų skirti procesines baudas, sprendimų dėl teismo priteistų sumų valstybės naudai vykdymu, atlikimas: šių prievolių apskaita, įskaitymas, sumokėjimo išdėstymas, priverstinio išieškojimo inicijavimas, vykdymas, priežiūra ir sustabdymas, priverstinai išieškotų sumų paskirstymas Administracinių nusižengimų kodekse, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse ir šiame Įstatyme nustatyta tvarka.“

5. Papildyti 2 straipsnį nauja 294 dalimi:

294. Procesinė bauda – valstybės naudai teismo, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar prokuroro baudžiamojo, administracinio, civilinio procesų tvarka, taip pat administracinių nusižengimų teisenoje paskirta bauda, mokama į valstybės biudžetą, išskyrus baudą už administracinius nusižengimus, paskirtą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka, ir baudą už nusikalstamas veikas, teismo paskirtą Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytais atvejais.“

6. Buvusią 2 straipsnio 292 dalį laikyti 295 dalimi.

7. Papildyti 2 straipsnį 301 dalimi:

301. Teismo priteista suma – valstybės naudai teismo priteistas žyminis mokestis ir (ar) kaip administracinės, baudžiamosios ar civilinės bylos nagrinėjimo išlaidos priteista suma, mokami į valstybės biudžetą.“

 

3 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 14 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Už administracinius nusižengimus Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka paskirtoms baudoms (toliau – bauda už administracinius nusižengimus) administruoti ir išieškoti tiesiogiai taikomi šio Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 12 punktas, 88 straipsnio 11 dalis, 93 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktai, 105 straipsnio 3 dalis, 106 straipsnio 2, 6–8 dalys, 107 straipsnio 6 dalis, 110 straipsnio 4 dalis, 113 straipsnio 2 ir 5 dalys ir mutatis mutandis yra taikytini šio Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3–5, 9–11 punktai, 84, 85 straipsniai, 87 straipsnio 1, 3, 4, 41 ir 5 dalys, 88 straipsnio 2 ir 7 dalys, 93 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 8 punktai, 95 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai, 101, 103 straipsniai, 106 straipsnio 1 dalis, 108 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalies 2 ir 4 punktai, 109 straipsnis, 110 straipsnio 2 ir 3 dalys, 111, 112 straipsniai, 113 straipsnio 3 ir 4 dalys, IX, X skyriai, o asmenims, kuriems paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, šioje dalyje nurodytų šio Įstatymo straipsnių nuostatos taikomos taip pat kaip ir mokesčių mokėtojams. Valstybinė mokesčių inspekcija šias baudas pradeda administruoti, gavusi duomenis apie jas iš Administracinių nusižengimų registro.“

2. Papildyti 14 straipsnį 71 dalimi:

71. Ekonominėms piniginėms sankcijoms administruoti ir išieškoti tiesiogiai taikomi šio Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 12 punktas, 93 straipsnio 1 dalies 7 ir 10 punktai, 105 straipsnio 5 dalis, 106 straipsnio 21, 6–8 dalys, 110 straipsnio 4 dalis ir mutatis mutandis taikytini šio Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3–5, 9–11 punktai, 84, 85 straipsniai, 87 straipsnio 1, 3, 4, 41 ir 5 dalys, 93 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4, 6 ir 8 punktai, 95 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai, 101, 103 straipsniai, 106 straipsnio 1 dalis, 107 straipsnis (išskyrus 6 dalį), 108 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 2 dalies 4 punktas, 109 straipsnis, 110 straipsnio 3 dalis, 111, 112 straipsniai, 113 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, IX, X skyriai, o asmenims, kuriems paskirtos ekonominės piniginės sankcijos, šioje dalyje nurodytų šio Įstatymo straipsnių nuostatos taikomos taip pat kaip ir mokesčių mokėtojams. Valstybinė mokesčių inspekcija šias prievoles pradeda administruoti, gavusi duomenis apie jas iš Administracinių nusižengimų registro. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos paskirtoms ekonominėms piniginėms sankcijoms administruoti ir išieškoti netaikomi šio Įstatymo 93 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 106 straipsnio 8 dalis, 107, 108 straipsniai, 112 straipsnio 2 punktas ir 113 straipsnis.“

3. Papildyti 14 straipsnį 72 dalimi:

72. Procesinėms baudoms administruoti ir išieškoti tiesiogiai taikomi šio Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 12 punktas, 93 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktai, 105 straipsnio 7 dalis, 106 straipsnio 21, 6–8 dalys, 110 straipsnio 4 dalis ir mutatis mutandis taikytini šio Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3–5, 9–11 punktai, 84, 85 straipsniai, 87 straipsnio 1, 3, 4, 41 ir 5 dalys, 93 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4, 6 ir 8 punktai, 95 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai, 101, 103 straipsniai, 106 straipsnio 1 dalis, 107 straipsnis (išskyrus 5 ir 6 dalis), 108 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 2 dalies 4 punktas, 109 straipsnis, 110 straipsnio 3 dalis, 111, 112 straipsniai, 113 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, IX, X skyriai, o asmenims, kuriems paskirtos procesinės baudos šioje dalyje nurodytų šio Įstatymo straipsnių nuostatos taikomos taip pat kaip ir mokesčių mokėtojams. Valstybinė mokesčių inspekcija šias prievoles pradeda administruoti, gavusi duomenis apie jas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) ar kitų valstybės informacinių sistemų.“

4. Papildyti 14 straipsnį 73 dalimi:

73. Teismų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytais atvejais paskirtoms baudoms už nusikalstamas veikas (toliau – bauda už nusikalstamas veikas) administruoti ir išieškoti tiesiogiai taikomi šio Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 12 punktas, 93 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktai, 105 straipsnio 6 dalis, 106 straipsnio 21, 6 ir 7 dalys, 110 straipsnio 4 dalis ir mutatis mutandis taikytini šio Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3–5, 9–11 punktai, 84, 85 straipsniai, 87 straipsnio 1, 3, 4, 41 ir 5 dalys, 93 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 95 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai, 101, 103 straipsniai, 106 straipsnio 1 dalis, 109, 111 straipsniai, 112 straipsnio 1 punktas, IX, X skyriai, o asmenims, kuriems paskirtos baudos už nusikalstamas veikas, šioje dalyje nurodytų šio Įstatymo straipsnių nuostatos taikomos taip pat kaip ir mokesčių mokėtojams. Valstybinė mokesčių inspekcija šias baudas pradeda administruoti, gavusi duomenis apie jas iš LITEKO ar kitų valstybės informacinių sistemų.“

5. Papildyti 14 straipsnį 74 dalimi:

74. Teismų priteistoms sumoms administruoti ir išieškoti tiesiogiai taikomi šio Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 12 punktas, 93 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 105 straipsnio 7 dalis, 106 straipsnio 21, 6–8 dalys, 110 straipsnio 4 dalis ir mutatis mutandis taikytini šio Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3–5, 9–11 punktai, 84, 85 straipsniai, 87 straipsnio 1, 3, 4, 41 ir 5 dalys, 93 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4, 6 ir 8 punktai, 95 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai, 101, 103 straipsniai, 106 straipsnio 1 dalis, 107 straipsnis (išskyrus 5 ir 6 dalis), 108 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 2 dalies 4 punktas, 109 straipsnis, 110 straipsnio 3 dalis, 111, 112 straipsniai, 113 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, IX, X skyriai, o asmenims, kuriems priteistos sumos, šioje dalyje nurodytų šio Įstatymo straipsnių nuostatos taikomos taip pat kaip ir mokesčių mokėtojams. Valstybinė mokesčių inspekcija šias prievoles pradeda administruoti, gavusi duomenis apie jas iš LITEKO ar kitų valstybės informacinių sistemų.

6. Pripažinti netekusia galios 14 straipsnio 8 dalį.

7. Papildyti 14 straipsnį 9 dalimi:

9. Esant kitų įstatymų ir šio straipsnio kolizijai, taikomos šio straipsnio nuostatos.“

 

4 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 1 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka administruoja nemokestines prievoles.“

 

5 straipsnis. 86 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 86 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

86 straipsnis. Mokestinės nepriemokos perėmimas

Centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką, mokesčių administratoriui leidus, gali perimti kiti asmenys. Tokiems asmenims taikomos visos mokestinės nepriemokos sumokėjimą ir išieškojimą reglamentuojančios mokesčių įstatymų nuostatos, kurios būtų taikomos mokesčių mokėtojui.“

 

6 straipsnis. 88 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 88 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mokesčių administratorius centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą gali atidėti iki vienų metų ir (arba) išdėstyti ne daugiau kaip 5 metams nuo prašymo pateikimo mokesčių administratoriui dienos, bet ne anksčiau kaip nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos. Mokestinės nepriemokos mokėjimas atidedamas arba išdėstomas mokesčių administratoriaus sprendimu, kuris priimamas laikantis Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių. Šio sprendimo pagrindu sudaroma mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis.“

2. Papildyti 88 straipsnį 11 dalimi:

11. Mokesčių administratorius centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka baudų už administracinį nusižengimą sumokėjimą gali išdėstyti ne daugiau kaip 2 metams nuo Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje numatyto baudos sumokėjimo termino dienos. Tokiu atveju jų mokėjimas išdėstomas mokesčių administratoriaus sprendimu, kuris priimamas laikantis Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių ir kurio pagrindu sudaroma mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis.“

 

7 straipsnis. 93 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 93 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) fizinis asmuo mirė ir nėra galimybės padengti (išieškoti) mokestinės nepriemokos, ekonominės piniginės sankcijos ar teismų priteistų sumų iš mirusio asmens palikimo ar iš mirusio asmens teisių ir ūkinės veiklos perėmėjų;“.

2. Papildyti 93 straipsnio 1 dalį 9 punktu:

9) bauda ar jos dalis pakeičiama kita nuobauda ar bausme, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 676 straipsniu arba Baudžiamojo kodekso 47 straipsniu, ir asmuo įvykdo pakeistą nuobaudą ar bausmę;“.

3. Papildyti 93 straipsnio 1 dalį 10 punktu:

10) fizinis asmuo, kuriam paskirta ekonominė piniginė sankcija, bauda už administracinius nusižengimus, bauda už nusikalstamas veikas ar procesinė bauda, mirė.“

 

8 straipsnis. 105 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 105 straipsnį 5 dalimi:

5. Teisė priverstinai išieškoti laiku nesumokėtą ekonominę piniginę sankciją įgyjama kitą dieną, kai sueina jos sumokėjimo terminas.“

2. Papildyti 105 straipsnį 6 dalimi:

6. Teisė priverstinai išieškoti laiku nesumokėtą baudą už nusikalstamas veikas įgyjama kitą dieną, kai sueina Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 6 straipsnyje nustatytas savanoriško baudos sumokėjimo terminas arba kitas teismo nustatytas terminas.“

3. Papildyti 105 straipsnį 7 dalimi:

7. Teisė priverstinai išieškoti laiku nesumokėtas teismo priteistas sumas ir procesines baudas įgyjama kitą dieną, kai sueina jų sumokėjimo terminas.“

 

9 straipsnis. 106 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 106 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka priimti nutarimai skirti baudas priverstine tvarka vykdomi pagal šiame Įstatyme ir Administracinių nusižengimų kodekso 676 straipsnyje nustatytas procedūras.“

2. Papildyti 106 straipsnį 21 dalimi:

21. Ekonominės piniginės sankcijos, baudos už nusikalstamas veikas, teismų priteistos sumos ir procesinės baudos priverstinai išieškomos pagal šiame Įstatyme, Civilinio proceso kodekse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose priverstinį išieškojimą, nustatytas procedūras.“

3. Papildyti 106 straipsnį 6 dalimi:

6. Mokesčių administratorius pradeda vykdyti nemokestinių prievolių priverstinį išieškojimą šio straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodytais būdais ir vykdo jį ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo teisės priverstinai išieškoti nemokestines prievoles atsiradimo dienos. Jeigu per šį terminą šio Įstatymo nustatyta tvarka buvo sustabdytas (nutrauktas) išieškojimas arba nemokestinė prievolė pripažinta beviltiška, terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo dienos, kurią mokesčių administratorius nustatė, kad išnyko aplinkybės, dėl kurių nebuvo atliekami išieškojimo veiksmai.“

4. Papildyti 106 straipsnį 7 dalimi:

7. Nemokestinių prievolių priverstinis išieškojimas šio straipsnio 1 dalies 4–5 punktuose nurodytais būdais vykdomas anksčiau, nei nurodyta šio straipsnio 6 dalyje, kai:

1) vieną mėnesį nuo teisės priverstinai išieškoti nemokestines prievoles taikant šio straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytus būdus atsiradimo dienos mokesčių administratoriui nepavyko išieškoti nemokestinių prievolių;

2) mokesčių administratorius turi informacijos apie skolininko turtą (įskaitant skolininko turtines teises, debitorių skolas, pas trečiuosius asmenis esantį skolininko turtą), į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas;

3) mokesčių administratorius turi informacijos apie antstolių taikomas priverstinio išieškojimo vykdymo priemones arba skolininko turto realizavimą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kitose vykdomosiose bylose.“

5. Papildyti 106 straipsnį 8 dalimi:

8. Nemokestinių prievolių (išskyrus baudas už nusikalstamas veikas) išieškojimui netaikomas šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas būdas, jeigu mokesčių administratorius neturi informacijos apie skolininko turtą, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, arba turi informacijos, kad antstolis grąžino mokesčių administratoriaus sprendimą dėl to skolininko priverstinio skolos išieškojimo su žyma, kad išieškojimas negalimas kitose vykdomosiose bylose.“

6. Papildyti 106 straipsnį 9 dalimi:

9. Nemokestinių prievolių išieškojimo perdavimo vykdyti antstoliui tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.“

 

10 straipsnis. 110 straipsnio pakeitimas

Papildyti 110 straipsnį 4 dalimi:

4. Ekonominių piniginių sankcijų, baudų už administracinius nusižengimus, baudų už nusikalstamas veikas, teismų priteistų sumų ir procesinių baudų išieškojimo sustabdymo atvejus ir pagrindus nustato šis Įstatymas, Civilinio proceso kodeksas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys išieškojimo stabdymą.“

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 5 ir 6 straipsnius ir šio straipsnio 3, 4, 5 ir 7 dalis, įsigalioja 2026 m. birželio 30 d.

2. Šio įstatymo 5 ir 6 straipsniai ir šio straipsnio 7 dalis įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2024 m. rugsėjo 10 d. pateikia Lietuvos Respublikos Seimui įstatymų, susijusių su ekonominių sankcijų administravimu pagal šio įstatymo nuostatas, projektus.

4. Vyriausybė, finansų ministras, centrinis mokesčių administratorius iki 2023 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo 5 ir 6 straipsniuose nurodytus įgyvendinamuosius teisės aktus.

5. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iki 2026 m. birželio 29 d. priima šio įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje nurodytus įgyvendinamuosius teisės aktus.

6. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos įsiteisėjusiais sprendimais paskirtos ar priteistos ekonominės sankcijos, baudos už administracinius nusižengimus, baudos už nusikalstamas veikas, teismų priteistos sumos ir procesinės baudos administruojamos ir išieškomos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusia tvarka.

7. Iki 2023 m. spalio 31 d. pradėtos, tačiau nebaigtos mokesčių administravimo procedūros baigiamos pagal iki tol galiojusią tvarką.

 

12 straipsnis. Įstatyme nustatyto galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija atlieka pagal šį įstatymą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus mokesčių administratoriaus atliekamo nemokestinių prievolių administravimo teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą (toliau – ex post vertinimas).

2. Atliekant ex post vertinimą turi būti nustatytos teigiamos ir kokios neigiamos mokesčių administratoriaus atliekamo nemokestinių prievolių administravimo pasekmės ir prireikus parengti pasiūlymai dėl nemokestinių prievolių administravimo teisinio reguliavimo tobulinimo.

3. Ex post vertinimo laikotarpis – 2 metai nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

4. Ex post vertinimas turi būti atliktas iki 2029 m. kovo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas