ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PATALPŲ ŽEMAITĖS G. 83A, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO LIETUVOS SAMARIEČIŲ BENDRIJOS ŠIAULIŲ SKYRIUI  

 

 

2022 m.                           d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Lietuvos samariečių bendrijos Šiaulių skyriaus 2022-09-05 prašymą ir į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2022-10-10 protokolą Nr. VAK-586, Šiaulių miesto savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį trejiems metams Lietuvos samariečių bendrijos Šiaulių skyriui Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 36,73 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Žemaitės g. 83A, Šiauliuose (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje pastatas pažymėtas 1C2p, unikalus numeris 2997-0013-6015, patalpų pirmame aukšte indeksai ir plotai: 15 – 9,80 kv. m, 29 – 22,88 kv. m, iš viso – 32,68 kv. m, bendrojo naudojimo patalpų plotas – 4,05  kv. m), bendrijos veiklai vykdyti.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras