Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATSISKAITYMŲ GRYNAISIAIS PINIGAIS APVALINIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato atsiskaitymų už prekes (paslaugas) grynaisiais pinigais apvalinimo tvarką ir atvejus, kuriais apvalinimas netaikomas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

Šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatyme.

 

3 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis

1. Šis įstatymas taikomas:

1) atsiskaitymams tarp asmenų ir ūkio subjektų už prekes (paslaugas) grynaisiais pinigais;

2) ūkio subjekto grąžinamoms sumoms grynaisiais pinigais asmeniui (pirkėjui) už jo grąžinamą prekę (prekes), nesuteiktą paslaugą (paslaugas), netinkamos kokybės suteiktą paslaugą (paslaugas).

2. Šis įstatymas netaikomas:

1) atsiskaitymams negrynaisiais pinigais, dovanų kuponais (čekiais, kortelėmis), lojalumo kortelėse sukauptais pinigais, socialinėmis kortelėmis; 

2) elektroninės prekyvietės paslaugoms;

3) darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, įskaitant dienpinigius ir išmokas, skirtas su komandiruote susijusioms faktinėms kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidoms kompensuoti;

4) pensijoms ir kitoms socialinės apsaugos išmokoms;

5) mokesčiams, su mokesčiais susijusios sumoms, rinkliavoms, baudoms ir kitoms piniginėms prievolėms, kurios skiriamos arba nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu ir kitais įstatymais;

6) valiutos keitimui;

7) grynųjų pinigų perlaidoms;

8) grynųjų pinigų įmokėjimui į mokėjimo sąskaitą ir grynųjų pinigų išėmimui iš mokėjimo sąskaitos;

9) kai bendra mokėtina suma už vienu metu grąžinamas prekes (prekę), įsigyjamas ar parduodamas prekes (paslaugas) (toliau – bendra mokėtina suma) yra mažesnė nei 5 euro centai, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus.

 

4 straipsnis. Atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimas

1. Atsiskaitant už prekes (paslaugas) grynaisiais pinigais, bendra mokėtina suma apvalinama iki artimiausio 5 euro centų kartotinio. Pareiga taikyti apvalinimą tenka ūkio subjektams. Apvalinama taip:

1) bendra mokėtina suma, kuri baigiasi 1 arba 2 euro centais, apvalinama į mažesnę pusę iki 0;

2) bendra mokėtina suma, kuri baigiasi 3 arba 4 euro centais, apvalinama į didesnę pusę iki 5;

3) bendra mokėtina suma, kuri baigiasi 6 arba 7 euro centais, apvalinama į mažesnę pusę iki 5;

4) bendra mokėtina suma, kuri baigiasi 8 arba 9 euro centais, apvalinama į didesnę pusę iki 10.

2. Tais atvejais, kai už vienu metu įsigyjamas prekes (paslaugas) atsiskaitoma grynaisiais pinigais ir kitomis mokėjimo priemonėmis, apvalinama tik ta sumos dalis, kuri mokama grynaisiais pinigais, ir tik tuomet, kai ji mokama paskiausiai.

3. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos ir ūkio subjekto grąžinamoms sumoms grynaisiais pinigais asmeniui (pirkėjui) už jo grąžinamą prekę (prekes). Apvalinama grynaisiais pinigais grąžinama suma, nepriklausomai nuo grąžinamų prekių skaičiaus ir mokėjimo priemonės, kuria buvo atsiskaityta įsigyjant grąžinamas prekes.

 

5 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimo kontrolė

Lietuvos bankas konsultuoja šiame įstatyme nustatytų reikalavimų laikymosi klausimais ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi.

 

6 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

Ūkio subjektai, pažeidę šį įstatymą, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka.

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2025 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2024 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia: