Projektas

 

vALSTYBINĖS ENERGETIKOS reguliavimo taryBA

 

NUTARIMAS

dĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

2019 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. O3E-227 „dĖL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO REIKALAVIMŲ NEVYKDYMO IR PAŽEIDIMO NAGRINĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.        d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo
13 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus 2021 m.     d. pažymą Nr. O5E-        „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-227 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimą Nr. O3E-227 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ NEVYKDYMO IR PAŽEIDIMO NAGRINĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų įstatymo nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisykles (pridedama).“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Tarybos pirmininkas