Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS KARJEROS SPECIALISTŲ TINKLO VYSTYMO PROJEKTE

 

2022 m.                                   d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 18 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 2021–2030 m. Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-851 Dėl 2021–2030 m. Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Europos socialinio fondo agentūros 2022-07-22 raštą Nr. SB-2022-00479 „Dėl partnerio deklaracijos“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.       Pritarti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis Karjeros specialistų tinklo vystymo projekte.

2.       Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti dokumentus, susijusius su Karjeros specialistų tinklo vystymo projekto įgyvendinimu.       

 

 

 

Savivaldybės meras