Projektas

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 „DĖL TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 910 „Dėl tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 79 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisykles (pridedama).“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                    

 

 

Vidaus reikalų ministras

 


 

 

part_f56355f44e2e4191baa738cf1ee97f3e_end

part_5080745fb3e042c5ba7d50f20c4c033c_end

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2024 m.                     nutarimo Nr.

redakcija)

 

 

TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽO SKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

 

1. Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėse nustatyta tarnybos Lietuvos valstybei stažo (toliau – tarnybos stažas) valstybės tarnautojams skaičiavimo tvarka.

2. Į tarnybos stažą įskaitomas metų (mėnesių ir dienų), ištarnautų Lietuvos valstybei, skaičius, einant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės politikų darbo užmokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatyme ir Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatyme nustatytas pareigas šiuose įstatymuose nustatytais laikotarpiais.

3. Iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-855 (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855 redakcija) įsigaliojimo valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos pareigos, einant viešojo administravimo valstybės tarnautojo bei A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 1 ir 2 priedėliuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarime Nr. 1169 „Dėl viešojo administravimo valstybės tarnautojų pareigybių lygių ir kategorijų patvirtinimo“ ir Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdiniame sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdinio sąrašo patvirtinimo“, taip pat pareigos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 4 straipsnio 4 dalies 1–6 punktuose.

4. Iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-855 (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855 redakcija) įsigaliojimo:

4.1. viešojo administravimo valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos vykdomosios valdžios funkcijoms atlikti skirtos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurias einant už darbą buvo mokama (rekomenduojama mokėti) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 499 „Dėl valstybinės valdžios, valstybės valdymo ir teisėsaugos organų vadovų bei kitų pareigūnų laikinos bandomosios darbo apmokėjimo tvarkos“, o iki nurodyto nutarimo įsigaliojimo – pareigos, analogiškos šiame punkte nurodytoms pareigoms;

4.2. A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

5. Tarnybos stažą skaičiuoja valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, administracijos (struktūrinis) padalinys arba darbuotojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas, o jeigu valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, – įstaiga, centralizuotai atliekanti personalo administravimo funkcijas.