Projektas

                                                                                                                                                  

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PERDAVIMO PATIKĖJIMO SUTARTIMI UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „BUSTURAS“

 

2022 m.                           d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-496 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18 punktu, 12.3 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ 2022 m. liepos 29 d. prašymą Nr. SR-538 ir į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2022 m. rugsėjo 2 d. protokolą Nr. VAK-451, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti dvidešimčiai metų uždarajai akcinei bendrovei „Busturas“ pagal turto patikėjimo sutartį savarankiškajai savivaldybės funkcijai – keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimui – įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį inžinerinį statinį – automobilių stovėjimo aikštelę prie Tilžės g. 109, Šiauliuose (unikalus Nr. 4400-5764-4809, plotas 1030, 54 kv. m).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto patikėjimo sutartį ir perdavimo–priėmimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras