Projektas

 

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

2019 M. BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. O3E-93DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, Nepriklausomų šilumos gamintojų, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimoPAKEITIMO

 

 

2019 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2019 m. .....  d. pažymą Nr. ... „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimą Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas):

1.  Pakeisti nurodytą Nutarimą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, Nepriklausomų šilumos gamintojų, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje energetikos REGULIAVIMO TARYBOJE tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 20 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2019 m. kovo 25 d. pažymą Nr. O5E-72 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) nutaria:

1. Patvirtinti Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Tvarkos aprašo nuostatos, reglamentuojančios planuojamų vykdyti, vykdomų ar įvykdytų investicijų, susijusių su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veikla, vertinimą ir derinimą, geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, paviršinių nuotekų tvarkytojams taikomos nuo 2019 m. gegužės 2 d.

2.2. Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų projektai, savivaldybių taryboms pateikti iki šio nutarimo įsigaliojimo, Tarybos vertinami ir sprendimai dėl investicijų projektų derinimo priimami vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašu. Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų projektai, savivaldybių taryboms pateikti po šio nutarimo įsigaliojimo, Tarybos vertinami ir sprendimai dėl investicijų projektų derinimo priimami vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis.

2.3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projektą Tarybai pateikus iki 2019 m. gegužės 2 d., geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijoms, suderintoms, pradėtoms įgyvendinti arba įgyvendintoms iki 2019 m. gegužės 2 d., Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos.

2.4. Geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai, savivaldybių tarybai patvirtinus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinio laikotarpio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros veiklos plano pakeitimus, prieš bazinių kainų, nurodytų šio nutarimo 2.3 punkte, perskaičiavimą gali naujas investicijas, nenumatytas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros veiklos plane, suderinti su Taryba Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti nurodytu Nutarimu patvirtintą Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

ŠILUMOS TIEKĖJŲ, Nepriklausomų šilumos gamintojų, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOJE tvarkos aprašas“.

2.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų (šilumos tiekėjai, nepriklausomi šilumos gamintojai toliau kartu vadinami – Šilumos įmonės), geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų (geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai toliau kartu vadinami – Vandens įmonės) investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Šilumos įmonių ir Vandens įmonių planuojamų vykdyti, vykdomų ar įvykdytų investicijų, susijusių su reguliuojama veikla, vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (toliau –Taryba) ir įvykdytų investicijų kontrolės tvarką.“

2.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Tvarkos aprašas taikomas Tarybos reguliuojamoms Šilumos įmonėms ir Vandens įmonėms.“

2.4. Pakeisti 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1. Bendrai derinamų investicijų sąrašas – šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Taryboje tvarkos aprašo IV skyriaus reikalavimus atitinkantis šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų parengtas dokumentas, kuriame nurodytos planuojamos ir (ar) faktinės metinės investicijos su konkrečiu pagal vienodus turto vienetus sugrupuotų objektų sąrašu, investicijų projektams įgyvendinti reikalingi finansavimo šaltiniai;“

2.5. Pakeisti 4.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.9. Investicijos projektas – dokumentas, kuriuo finansiškai, ekonomiškai, techniškai ir socialiai pagrindžiami investavimo tikslai, įvertinama investicijos grąža ir kiti šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Taryboje tvarkos apraše numatyti efektyvumo rodikliai, nurodomi investicijos projektui įgyvendinti reikalingi finansavimo šaltiniai ir terminai;“

2.6. Pakeisti 4.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.13. Reguliuojamos kainos – Tarybos šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų derinamos ir (arba) nustatomos paslaugų (produkto) bazinės kainos arba perskaičiuotos bazinės kainos, arba konkrečios kainos;“

2.7. Pakeisti 6 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

6. Taryboje derinamų investicijų grupės:“

2.8. Pakeisti 7 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 7. Šilumos įmonės, Vandens įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.1 papunktyje nurodytų investicijų derinimui Tarybai pateikia šiuos dokumentus:

2.9. Pakeisti 7.2.8.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.2.8.1. investicijų grąža apskaičiuojama pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ nuostatas, taikant vidutinę svertinę kapitalo kainą (WACC), kuri buvo Tarybos suskaičiuota derinant ar nustatant reguliuojamas kainas, galiojančias investicijos pateikimo Tarybai laikotarpiu;“

2.10. Pakeisti 7.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.4. Tarybai pareikalavus Šilumos įmonė, Vandens įmonė pateikia ir kitus investicijas pagrindžiančius dokumentus bei informaciją;“

2.11. Pakeisti 7.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.7. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti šilumos tiekėjų, Vandens įmonių investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;“

2.12. Pripažinti netekusiu galios 7.8 papunktį.

2.13. Pakeisti 7.10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.10.1. Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles;“

2.14. Pakeisti 7.10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.10.2. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelę;“

2.15. Pakeisti 7.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.11. jei teikiamos derinti Tvarkos aprašo 6.1.1.1 papunktyje nurodytos investicijos, skirtos nenudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimui, kartu su teikiamu derinti investicijų projektu, Šilumos įmonė, Vandens įmonė turi nurodyti Tarybai atnaujinamo (keičiamo) turto tarnavimo laiką, kuris numatytas įrenginio gamintojo išduotame techniniame pase ir pateikti šio techninio paso kopiją, jei įmonė tokį pasą turi. Jeigu Šilumos įmonė, Vandens įmonė nepateikia įrenginio gamintojo išduoto techninio paso kopijos, atnaujinamo turto tarnavimo laikas atitinka Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 4 priede ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 priede nurodytus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.

2.16. Pakeisti 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

8. Šilumos įmonės, Vandens įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.2 papunktyje nurodytų investicijų derinimui Tarybai pateikia šiuos dokumentus:“

2.17. Pakeisti 8.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.12. investicijų, kurios jau buvo anksčiau suderintos Tarybos ir teikiamos Tarybai iš naujo derinti dėl padidėjusios investicijų sumos, duomenys apie tai, ar investicijų metu nupirktos įrangos techninės ir ekonominės charakteristikos yra tokios pačios, kaip buvo nurodyta Tarybai teiktoje dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Tarybos investicijos suderinimas. Jei techninės ir (ar) ekonominės charakteristikos nėra tokios pačios, Šilumos įmonė, Vandens įmonė informuoja Tarybą, kokios charakteristikos skiriasi, kokie yra tų charakteristikų esami dydžiai ir kokie tų charakteristikų planuojami dydžiai buvo pateikti Tarybai dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Tarybos investicijos suderinimas;

2.18. Pakeisti 8.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.13. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti šilumos tiekėjų, Vandens įmonių investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;

2.19. Pripažinti netekusiu galios 8.14 papunktį.

2.20. Pakeisti 8.16.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.16.1. Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles;

2.21. Pakeisti 8.16.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.16.2. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelę.

2.22. Pakeisti 9 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

9. Šilumos įmonės, Vandens įmonės Tvarkos aprašo 6.1.1.3 papunktyje nurodytų investicijų derinimui Tarybai pateikia šiuos dokumentus:

2.23. Pakeisti 9.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.6. investicijų, kurios anksčiau buvo suderintos Tarybos ir teikiamos Tarybai iš naujo derinti dėl padidėjusios investicijų sumos, duomenys apie tai, ar investicijų metu nupirktos įrangos techninės ir ekonominės charakteristikos yra tokios pačios kaip buvo nurodyta Tarybai teiktoje dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Tarybos investicijos suderinimas. Jei techninės ir (ar) ekonominės charakteristikos nėra tokios pačios, Šilumos įmonė, Vandens įmonė informuoja Tarybą, kokios charakteristikos skiriasi, kokie yra tų charakteristikų esami dydžiai ir kokie tų charakteristikų buvo planuojami dydžiai pateikti Tarybai dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Tarybos investicijos suderinimas;

2.24. Pakeisti 9.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.7. savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti šilumos tiekėjų, Vandens įmonių investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė;

2.25. Pripažinti netekusiu galios 9.8 papunktį.

2.26. Pakeisti 9.10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.10.1. Šilumos įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 3 priedo 11 ir 12 lenteles;

2.27. Pakeisti 9.10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.10.2. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia Tarybai užpildytą Tvarkos aprašo 5 priedo 4 lentelę.“

2.28. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijos Tarybai teikiamos derinti bet kurioje įgyvendinimo stadijoje (prieš investicijų vykdymą, investicijų vykdymo metu ir įvykdžius investiciją), išskyrus Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytus atvejus. Jei Šilumos įmonė, Vandens įmonė nesikreipia į Tarybą dėl jau Tarybos suderintos investicijos pakartotinio derinimo, dėl investicijos sumos ar techninių sprendimų pasikeitimo, tai suprantama, kad įvykdytos investicijos techninės ir ekonominės charakteristikos yra tokios, kokios buvo nurodytos Tarybai teiktoje dokumentacijoje, kurios pagrindu buvo priimtas Tarybos investicijos suderinimas, išskyrus atvejus, jei įmonė, įvykdžiusi investiciją, papildomai nurodo Tarybai kitaip.“

2.29. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Šilumos įmonių, Vandens įmonių ataskaitinio laikotarpio (paskutiniai kalendoriniai metai iki artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo duomenų vėliausio pateikimo termino Tarybai) faktiškai įvykdytos investicijos Tarybai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų artimiausio planuojamo derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino. Planuojamos ateinančių metų (kalendoriniai metai, kurių metu yra artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo vėliausio duomenų pateikimo terminas Tarybai) Tvarkos aprašo 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytos investicijos gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. Planuojamos investicijos, kurias numatoma finansuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis, teikiamos derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo dokumentai.“

2.30. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Šilumos įmonės, Vandens įmonės teikia Tarybai bendrai derinamų investicijų sąrašą su konkrečiu objektų (turto) sąrašu, užpildant Tvarkos aprašo atitinkamai Šilumos įmonėms 2 priedą, Vandens įmonėms 4 priedą.“

2.31. Pakeisti 13.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.3. savivaldybių tarybų sprendimų kopijas, nurodančias, kad teikiamos Tarybai derinti Šilumos tiekėjo, Vandens įmonės investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė.“

2.32. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Šilumos įmonių, Vandens įmonių bendrai derinamų investicijų sąrašas Tarybai teikiamas derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo.“

2.33. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Taryba įvertina Šilumos įmonės, Vandens įmonės pateiktą bendrai derinamų investicijų sąraše numatytų investicijų daromą įtaką reguliuojamoms paslaugų (produkto) kainoms atitinkamai pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, nuostatas.“

2.34. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

v SKYRIUS

Investicijų VERTINIMO TARYBOJE REIKALAVIMAI

2.35. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Taryba, atsižvelgdama į investicijos svarbą visai sistemai, investicijos paskirtį ir objektą, į kurį investuojama, turi teisę pareikalauti Šilumos įmonės, Vandens įmonės pagal Tvarkos aprašo III skyriaus reikalavimus iš bendrai derinamų investicijų sąrašo derinti atskiras investicijas.“

2.36. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Visais atvejais Šilumos įmonių, Vandens įmonių, teikiančių derinti investicijas, finansinis pajėgumas turi būti pakankamas pagal Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus vertinimo kriterijus. Taryba turi teisę derinti įmonių, kurių finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, investicijų projektą, jei jis pagerintų įmonės finansinius rodiklius.“

2.37. Pakeisti 24.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

24.2. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos skaičiuojamos pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus;“

2.38. Pakeisti 24.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

24.3. skolinto kapitalo kaina skaičiuojama pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ principus;

2.39. Pripažinti netekusiu galios 28 punktą.

2.40. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Šilumos tiekėjų atliktos ir nepriklausomų šilumos gamintojų apmokėtos investicijos nepriklausomiems šilumos gamintojams prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų suprantamos kaip su Taryba suderintos investicijos įvykdymas ir papildomas derinimas, nustatytas šiame Tvarkos apraše, tokiai investicijai neprivalomas.

2.41. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Šilumos įmonių, Vandens įmonių Tarybai teikiamos derinti investicijos ir teikiamos derinti faktinės investicijos turi būti su savivaldybių tarybomis suderinto investicijų plano dalis, Vandens įmonių veiklos plano dalis (išskyrus Tvarkos aprašo 31 punkte paminėtas išimtis). Jei su savivaldybės taryba suderintos investicijos, kurios suma viršija ribinę sumą 3 kartus, vertė po viešųjų pirkimų procedūros padidėjo daugiau kaip 20 proc., tokia padidėjusi investicija turi būti iš naujo suderinta su savivaldybės taryba ir Taryba. Jei Tarybai teikiamos derinti investicijos darbų apimtys ir sudėtis skiriasi nuo su savivaldybės taryba suderintos investicijos darbų apimčių ir sudėties ir dėl to pasikeičia investicinio projekto esminės charakteristikos (tikslai, uždaviniai, bendrieji rodikliai), šilumos tiekėjas, Vandens įmonė turi tokią investiciją (su pasikeitusia darbų sudėtimi ir apimtimi) pakartotinai suderinti su savivaldybės taryba ir Taryba.

2.42. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Jei Šilumos įmonės, Vandens įmonės teikiamų Tarybai suderinti investicijų įgyvendinimas trunka ilgiau kaip metus, tokių investicijų duomenys pateikiami už visą investiciją iš karto ir Taryba sprendžia dėl visos investicijos derinimo.

2.43. Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

35. Tvarkos aprašo 39 punkte nurodytos ES struktūrinių fondų lėšomis nefinansuojamos Šilumos įmonių investicijos, kurių suderinimui Taryboje neteikiamas investicijų įgyvendinimo alternatyvų įvertinimas, teikiamos Tarybai derinti tik šias investicijas įgyvendinus.

2.44. Pakeisti 39 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

39. Neefektyvios investicijos turi būti pagrįstos atitinkamais teisės aktais, kompetentingų institucijų (AAA, AAD, VMVT ir kitų kompetentingų institucijų) dokumentais ir (arba) pačių Šilumos įmonių, Vandens įmonių. Neefektyvios investicijos gali būti:

2.45. Pakeisti 39.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

39.4. Kitos neefektyvios strateginės svarbos investicijos, kurių būtinumą Šilumos įmonė, Vandens įmonė įrodo Tarybai, teikdama investiciją pagrindžiančią informaciją Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.“

2.46. Pakeisti 42.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

42.2. Tvarkos aprašo 1 priedo lentelės 2, 3 ir 4 eilutėse nurodytų Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijų, planuojamų finansuoti iš ES struktūrinių fondų, dotacijų ir subsidijų ir joms prilygintų lėšų, pradinės investicijos dydis nustatomas įvertinant (atimant) Tarybos suskaičiuotą ES fondų, dotacijų ir subsidijų ir joms prilygintų lėšų minimalią dalį, kuriai esant, šių investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė yra didesnė už nulį ir investicijų poveikis Šilumos įmonių šilumos kainai ar Vandens įmonių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainai yra mažinantis. Nurodytų Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijų derinimo nutarimuose įrašoma pastaba, kad investicijos derinamos su sąlyga, kad investicijos finansavimo struktūroje investicijos bus finansuojamos ES struktūrinių fondų, dotacijų ir subsidijų ir joms prilygintų lėšų suma, kuri nebus mažesnė už Tarybos suskaičiuotą ES struktūrinių fondų, dotacijų ir subsidijų ir joms prilygintų lėšų minimalią dalį. Nurodytų Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijų derinimo nutarimuose taip pat įrašoma pastaba, kad investicijos derinamos su sąlyga, kad investicijos finansavimo struktūroje naudojamos paskolos palūkanos bus lygios arba mažesnės už palūkanas, kurios nurodytos investicijos pagrindime, o likę paskolos duomenys bus tokie, kokie buvo nurodyti investicijos pagrindime;“

2.47. Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49. Taryba įvertina Šilumos įmonės, Vandens įmonės investiciniame projekte atliktą investicijos įtakos reguliuojamoms paslaugų (produkto) kainoms skaičiavimą per visą investicijų sukurtos infrastruktūros numatyto eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpį. Investicijų įtaka kainai apskaičiuojama vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ nuostatomis.“

2.48. Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:

51. Taryba, vertindama jai pateiktas derinti faktiškai atliktas investicijas, atsižvelgia į investicijoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka surengtų viešųjų pirkimų rezultatus. Taryba, esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 105 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms, į viešųjų pirkimų rezultatus neatsižvelgia ir faktiškai atliktų investicijų sumą vertina pagal investicijų projekto rengimo momentu įgyvendintus analogiškus ar panašius investicijų projektus bei pagal kitus informacijos šaltinius.

2.49. Pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

52. Išnagrinėjusi Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymą ir įvertinusi pateiktą derinti investiciją, Taryba priima sprendimą dėl investicijų derinimo.“

2.50. Pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

53. Pateiktą prašymą derinti investiciją Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų, jei pateiktas prašymas atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus. Jeigu pateikiami papildomi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo papildomų dokumentų gavimo dienos. Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymus derinti investicijas Taryba nagrinėja ir sprendimą priima dėl prašymuose pateiktų ataskaitinio laikotarpio ir planuojamų ateinančių metų investicijų (išskyrus investicijas vykdomas ES lėšomis) derinimo vienu metu vieną kartą per metus. Pateiktus Šilumos įmonės, Vandens įmonės prašymus derinti investicijas (išskyrus investicijas vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis), Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau, kaip likus dviem savaitėms iki vėliausio atitinkamo Šilumos įmonės, Vandens įmonės artimiausių planuojamų reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino. Jei nuo visų privalomų investicijų (išskyrus investicijas vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis) derinimo dokumentų pateikimo dienos iki vėliausio atitinkamo Šilumos įmonės, Vandens įmonės artimiausių planuojamų reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino lieka mažiau, kaip 30 darbo dienų, tai pateiktus prašymus derinti investicijas Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų, jei pateikti prašymai atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus. Pateiktus prašymus derinti Šilumos įmonės, Vandens įmonės investicijas, vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis, Taryba išnagrinėja ir sprendimą priima per 30 kalendorinių dienų, jei pateiktas prašymas atitinka šio Tvarkos aprašo III, IV ir VIII skyriuose nustatytus reikalavimus.“

2.51. Pakeisti 54 punktą ir jį išdėstyti taip:

54. Taryboje įregistruoto prašymo nagrinėjimo metu Šilumos įmonei, Vandens įmonei keičiant (papildant) prašymo turinį, arba esant poreikiui gautos nepriklausomų ekspertų ar kitų institucijų išvados, prašymo nagrinėjimo Taryboje pradžios data laikoma paskutinio papildomos medžiagos įregistravimo Tarybos dokumentų valdymo sistemoje diena. Taryba turi teisę pareikalauti iš Šilumos įmonės, Vandens įmonės papildomų duomenų arba skirti nepriklausomą ekspertizę ir kreiptis į kitas institucijas dėl išvadų, kurių reikia sprendimui priimti. Jei Šilumos įmonė, Vandens įmonė Tarybai nepateikia papildomų duomenų arba nesudaro sąlygų paskirtiems nepriklausomiems ekspertams ar kitoms institucijoms atlikti Tarybos užduočių, prašymo nagrinėjimas Tarybos sprendimu gali būti nutrauktas.“

2.52.  Pripažinti netekusiu galios 55 punktą.

2.53.  Pripažinti netekusiu galios 56 punktą.

2.54. Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip:

57. Jeigu prašymą pateikusios Šilumos įmonės, Vandens įmonės dokumentai ir (ar) investicijų projektas neatitinka Tvarkos Aprašo III–VII skyriuose nustatytų reikalavimų, Taryba nurodo įmonei klaidas ir, atsižvelgdama į nustatytas klaidas ar trūkumus, nustato protingą terminą jiems pašalinti. Jeigu įmonė per nustatytą terminą klaidų ištaisyti negali, ji apie tai informuoja Tarybą ir nurodo objektyvias priežastis. Atsižvelgdama į Šilumos įmonės ar Vandens įmonės nurodytas priežastis ir įvertinusi aplinkybes, Taryba, įmonės prašymu, terminą gali pratęsti.“

2.55. Pakeisti 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

58. Taryba suderina Šilumos įmonės, Vandens įmonės investicijas, atsižvelgdama į investicijų vertinimo kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 1 priede.“

2.56. Pakeisti 59 punktą ir jį išdėstyti taip:

57. Jei Tarybai pateikta derinti investicija neatitinka Tvarkos aprašo 1 priede nurodytų kriterijų, tuomet investicija gali būti derinama sumažinta verte, kuriai esant investicija atitinka Tvarkos aprašo 1 priede nurodytus kriterijus.“

2.57. Pakeisti 61 punktą ir jį išdėstyti taip:

61. Taryba kontroliuoja suderintų efektyvių investicijų įvykdymą, atsižvelgdama į Šilumos įmonės, Vandens įmonės su Taryba suderintus investicijų projektų rodiklius. Jei efektyvi investicija, kuri buvo suderinta su Taryba, nepasiekia derinimo metu nustatytų rodiklių ir dėl to pasikeičia esminiai investicijos vertinimo kriterijai, nurodyti Tvarkos aprašo 1 priede, kuriais Taryba vadovaudamasi priėmė sprendimą dėl investicijos suderinimo, derindama, nustatydama ar perskaičiuodama atitinkamo sektoriaus bazines kainas (kainų dedamąsias), Taryba įvertina Šilumos įmonės, Vandens įmonės įvykdytų investicijų efektyvumą, atsižvelgdama į Šilumos įmonės, Vandens įmonės su Taryba suderintus investicijų projektų rodiklius.“

2.58. Pakeisti 62 punktą ir jį išdėstyti taip:

62. Šilumos įmonės, Vandens įmonės kasmet iki spalio 1 d. pateikia metinį (t. y. tolesnių vienerių metų) Tarybai planuojamų pateikti derinti Tvarkos aprašo 6.1.1.1 papunktyje apibrėžtų investicijų sąrašą, pažymėdamos investicijas į turto, kurio naudingojo tarnavimo laikotarpis yra trumpesnis, nei Tarybos nustatyti arba su ja suderinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, atnaujinimą. Jei Šilumos įmonei, Vandens įmonei planuojant investicijas į tam tikro turto atnaujinimą, įmonės turto apskaitoje atnaujinamas turto vienetas yra apskaitomas, kaip sudėtinė kito turto dalis, tuomet atnaujinamo turto likutinė vertė prilyginama turto atnaujinimo tikslais naujai įsigyto turto vertei, kuri liktų naujai įsigytam turtui ištarnavus tiek metų, kiek metų buvo eksploatuojamas senas naujai įsigytu turtu keičiamas turtas. Tarybai jau pateiktas investicijų sąrašas gali būti tikslinamas investicijomis, kurios atliktos likviduojant įvykusias avarijas.“

2.59. Pakeisti 63 punktą ir jį išdėstyti taip:

63. Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys gali susipažinti su Šilumos įmonių, Vandens įmonių Tarybai pateiktais prašymais derinti investiciją, jei šiai medžiagai netaikomi įstatymais ar kitais teisės aktais reglamentuoti viešo naudojimo apribojimai. Tarybos nutarimai ir Tarybos skyrių pažymos dėl investicijų derinimo ta apimtimi, kuria nurodomi konkretūs investicinių projektų planuojamų lėšų dydžiai, yra neviešos, kol pasibaigia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytos viešųjų pirkimų procedūros.

2.60. Pakeisti 65 punktą ir jį išdėstyti taip:

65. Derinant investicijas Tvarkos aprašo 1 priede nustatyti investicijų derinimo kriterijai taikomi tiek, kiek neprieštarauja galiojančių teisės aktų nuostatoms. Įstatinio kapitalo didinimo būdu reguliuojamoms Šilumos įmonėms, Vandens įmonėms akcininko į įmonės balansą perduotas ilgalaikis turtas ir savivaldybės įsigytas turtas, kuris Šilumos įmonei, Vandens įmonei savivaldybės perduotas valdyti nuomos pagrindu, Tarybos vertinamas ir derinamas tokia pat tvarka kaip ir investicijos.

2.61. Pakeisti 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

66. Visa informacija apie investicijas (taip pat ir investicijas pagrindžianti informacija bei investicijų projektai) Tarybai pateikiama popierine forma arba (ir) elektroniniu formatu (tekstinė informacijos dalis – .docx, formatu, o informacijos lentelėse dalis – .xls formatu arba juos atitinkančiais formatais). Informacija elektroniniu formatu Tarybai teikiama el. paštu.

2.62. Pakeisti 67 punktą ir jį išdėstyti taip:

„67. Tarybos veiksmai ir neveikimas, susiję su Tvarkos aprašo laikymusi ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

2.63. Pakeisti  Tvarkos aprašo 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija.

2.64. Pakeisti  Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 2 priedo žymą ir ją išdėstyti taip:

„Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos  reguliavimo taryboje tvarkos aprašo

2 priedas“

2.65. Pakeisti  Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 3 priedo žymą ir ją išdėstyti taip:

„Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo

3 priedas“

2.66. Pakeisti  Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 4 priedo žymą ir ją išdėstyti taip:

„Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo

4 priedas“

2.67. Pakeisti  Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 5 priedo žymą ir ją išdėstyti taip:

„Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo

5 priedas“

2.68. Pakeisti  Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 6 priedo žymą ir ją išdėstyti taip:

„Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo

6 priedas“

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo 1 priedas

 

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo kriterijai

 

Eil. Nr.

Investicijos

Finansinis investicijos pagrindimas

Ekonominis investicijos vertinimas

Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV)

Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN)

Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas

Investicijos nauda (IN)**

Įtaka reguliuojamoms kainoms

Kiti socialiniai-ekonominiai ir sistemos saugumo aspektai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Investicijos, skirtos pagal Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti, Nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, paminėtos galiojančiuose teisės aktuose, kaip privalomos atlikti šilumos tiekėjams, nepriklausomiems šilumos gamintojams, sistemų saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti bei esamos sistemos atnaujinimui, šilumos vartotojų prijungimui.

Apskaičiuojama ir nurodoma investicijos FGDV.*

Apskaičiuojama ir nurodoma investicijos FVGN.*

Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.

Apskaičiuojama investicijos nauda šilumos vartotojams ir šilumos įmonei (IN)**.

Įvertinama ir nurodoma įtaka reguliuojamoms kainoms.

Nurodoma socialinė-ekonominė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda.

2.

Investicijos, skirtos įgyvendinti Vandenų srities plėtros programoje nustatytiems tikslams įgyvendinti pagal Vandenų srities plėtros programos įgyvendinimo veiksmų planą ir kituose teisės aktuose paminėtos, kaip privalomos vandens įmonėms infrastruktūros plėtrai, renovacijai, saugumui ir patikimumui užtikrinti, vartotojų ir abonentų prijungimui prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, atitinkančios aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos reikalavimus.

Apskaičiuojama ir nurodoma investicijos FGDV.*

Apskaičiuojama ir nurodoma investicijos FVGN.*

Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.

Apskaičiuojama investicijos nauda geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams ir vandens įmonei (IN)**.

Įvertinama ir nurodoma įtaka reguliuojamoms kainoms.

Nurodoma socialinė-ekonominė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda.

3.

Investicijos, skirtos šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai, naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo vartotojų ir abonentų prijungimui (neapima naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo vartotojų ir abonentų prijungimo centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo zonose investicijų).

FGDV turi būti didesnė arba lygi nuliui***.

FVGN turi būti ne mažesnė kaip atitinkamo sektoriaus įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma***.

Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.

Apskaičiuojama investicijos nauda šilumos vartotojams, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams ir šilumos įmonei, vandens įmonei (IN)**.

Neturi didinti kainos esamiems vartotojams.

Nevertinama.

4.

Investicijos, skirtos esamų šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų efektyvumo didinimui modernizuojant sistemas.

FGDV turi būti didesnė arba lygi nuliui***.

FVGN turi būti ne mažesnė kaip atitinkamo sektoriaus įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma***.

Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.

Apskaičiuojama investicijos nauda šilumos vartotojams, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams ir šilumos įmonei, vandens įmonei (IN)**.

Neturi didinti kainos esamiems vartotojams.

Nurodoma socialinė-ekonominė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda.

5.

Reguliuojamų NŠG, kurie neužtikrina šilumos generavimo šaltinių galios rezervo, investicijos.

Nevertinama.

Nevertinama.

Nevertinama.

Apskaičiuojama investicijos nauda šilumos vartotojams ir šilumos įmonei (IN)**

Neturi didinti kainos esamiems šilumos vartotojams.

Nevertinama.

 

* Netaikoma Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijoms, kurios paminėtos Tvarkos aprašo 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2 papunkčiuose.

** Skaičiuojama tik tuo atveju, kai investicijos derinimo metu reikia nuspręsti ar derinti investiciją ar investicijos alternatyvą. Derinama ta investicija ar investicijos alternatyva, kurios IN yra didesnis.

*** Netaikoma Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijoms, kurios paminėtos Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje.

 

______________