Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-162 „DĖL APDOVANOJIMO „ŠIAULIŲ MIESTO METŲ MOKYTOJAS“ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                                      d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 6 straipsnio 46 punktu, 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 3, 8 ir 26 punktais, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono teritorijų ribų keitimo įstatymu Nr. XIV-1378, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.       Pakeisti Apdovanojimo „Šiaulių miesto metų mokytojas“ skyrimo nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. T-162 „Dėl Apdovanojimo „Šiaulių miesto metų mokytojas“ skyrimo nuostatų patvirtinimo“, ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.       Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

3.       Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

Savivaldybės meras