konturas

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2022–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

 

2022 m. gegužės 20 d. Nr. TSP-

Šakiai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Šakių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022–2025 metų bendrąjį planą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimą Nr. T-222 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022–2025 metų priemonių plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,                                                                   

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                               Darius Jakavičius

 

 

 

Parengė:     Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (G. Demenius)

Pranešėjas: D. Aštrauskas

 

 

 

 

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

„DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2022–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

 

2022 m. gegužės 10 d.

Šakiai

 

1. Parengto projekto tikslai, uždaviniai ir laukiami rezultatai: patvirtintas Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2022–2025 metų tinklo pertvarkos bendrasis planas.

2. Biudžeto lėšų poreikis, konkretūs finansavimo šaltiniai: --

Lėšų suma

Suderinta su

 

 

 

3. Projekto antikorupcinis vertinimas: teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas nėra atliekamas, nes teisės akto projektu nebus reguliuojami visuomeniniai santykiai, susiję su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje reglamentuojamomis veiklos sritimis.

4. Kiti, projekto rengėjų nuomone, reikalingi paaiškinimai: 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022–2025 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintas 2022–2025 metų rajono savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022–2025 metų priemonių planas. 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-70 „Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje rajono savivaldybės taryba pritarė Šakių „Žiburio“, Lukšių Vinco Grybo, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijų bei Šakių „Varpo“ mokyklos dalyvavimui „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje. Vienas iš dalyvavimo programoje reikalavimų – turi būti patvirtintas rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos bendrasis planas.