Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1904 pavadinimo, 1, 2, 3, 4, 5 straipsnių ir priedėlio pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2017 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo pavadinimo keitimas

Pakeisti įstatymo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO

ĮSTATYMAS”

 

2 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos valstybės pareigūnų, kuriems netaikomas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, darbo užmokesčio dydžius ir apmokėjimo sąlygas.”

 

3 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šio įstatymo nustatyti darbo užmokesčio dydžiai ir apmokėjimo sąlygos taip pat taikomi tiems valstybės pareigūnams, kuriems netaikomas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (toliau – valstybės pareigūnai):

1) prokurorams;

2) valstybės kontrolieriui ir jo pavaduotojams;

3) Seimo kontrolieriams;

4) neteko galios nuo 2009-02-01;

5) lygių galimybių kontrolieriui;

6) vaiko teisių apsaugos kontrolieriui;

7) žurnalistų etikos inspektoriui;

8) Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirtiems institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovams (išskyrus policijos generalinį komisarą) bei pareigūnams;

9) Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkams, jų pavaduotojams ir nariams;

10) Vyriausybės įstaigų vadovams;

11) žvalgybos pareigūnams;

12) Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams.”

 

4 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

3 straipsnis. Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo užmokestis

1. Valstybės pareigūnų (išskyrus prokurorų) darbo užmokestis susideda iš:

1) pareiginės algos;

2) priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus;

3) vienkartinės priemokos.

2. Prokurorų darbo užmokestis susideda iš:

1) pareiginės algos;

2) priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus;

3) priedo už kvalifikacinį rangą.

3. Žvalgybos pareigūnų darbo užmokestis susideda iš:

1) pareiginės algos;

2) priedo už tarnybinį rangą ar kario laipsnį;

3) priedo už tarnybos stažą.

4. Žvalgybos pareigūnų priedų už tarnybinį rangą ar kario laipsnį ir tarnybos stažą dydžius nustato Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas.

5. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų darbo užmokestis susideda iš:

1) pareiginės algos;

2) priedo už tarnybinį rangą;

3) priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus;

4) vienkartinės priemokos.

6. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų priedo už tarnybinį rangą dydį nustato Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statutas.

7. Duomenys apie valstybės pareigūnų darbo užmokestį yra vieši. Šie duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

8. Valstybės pareigūnų, nurodytų šio įstatymo priedėlio IV skirsnyje, einančių pareigas įstaigose, kuriose pagal šiame įstatyme nustatytą tvarką apskaičiuotas darbo užmokestis yra mažesnis negu 115 procentų toje įstaigoje dirbančio ir didžiausią darbo užmokestį gaunančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, o kai tokiu didžiausią darbo užmokestį gaunančiu tarnautoju ar darbuotoju, dirbančiu pagal darbo sutartį, yra vadovo pavaduotojas, – mažesnė negu 110 procentų, darbo užmokesčio vidurkis, įvertinus per praėjusius kalendorinius metus apskaičiuotą darbo užmokestį, darbo užmokesčio dydis apskaičiuojamas šiame straipsnyje nustatyta tvarka. Valstybės pareigūnų, einančių institucijos vadovo pareigas, darbo užmokestis šiame straipsnyje apibrėžtais atvejais yra 15 procentų didesnis negu toje įstaigoje didžiausią darbo užmokestį gaunančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio per praėjusius kalendorinius metus vidurkis, o kai tokiu didžiausią darbo užmokestį gaunančiu tarnautoju ar darbuotoju, dirbančiu pagal darbo sutartį, yra vadovo pavaduotojas, – 10 procentų didesnis. Valstybės pareigūnų, einančių įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas, darbo užmokestis yra 5 procentais didesnis negu toje įstaigoje didžiausią darbo užmokestį gaunančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio per praėjusius kalendorinius metus vidurkis. Kitų valstybės pareigūnų, dirbančių toje įstaigoje, darbo užmokestis yra 10 procentų mažesnis negu įstaigos vadovo darbo užmokestis, apskaičiuotas šioje dalyje nustatyta tvarka. Šioje dalyje nustatytas darbo užmokesčio skaičiavimas atliekamas vieną kartą per metus.”

 

5 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

4 straipsnis. Valstybės pareigūnų pareiginės algos

1. valstybės pareigūnų pareiginės algos skaičiuojamos taikant pareiginės algos bazinį dydį (toliau – bazinis dydis), kurį Vyriausybės teikimu, įvertinus valstybės pareigūnams atstovaujančių organizacijų pasiūlymus, praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Tvirtinamas naujas bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė.

2. Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą, nustatytą šio įstatymo priedėlyje, padauginus iš bazinio dydžio. Pareiginė alga apvalinama vadovaujantis bendromis skaičių apvalinimo taisyklėmis taip, kad paskutinis skaitmuo būtų 0 arba 5.

 

6 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

5 straipsnis. Priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus

1. valstybės pareigūnams mokamas priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus nuo 1990 m. kovo 11 d., einant  pareigas, nurodytas Valstybės tarnybos įstatymo straipsnio 1–4 dalyse ir 5 dalies 1–4 punktuose (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo merais ir mero pavaduotojais). Į ištarnautus metus įskaitomi laikotarpiai, nurodyti minėto įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje.

2. Tarnybos stažo skaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė.

3. Priedą už ištarnautus valstybei metus sudaro 3 procentai valstybės pareigūno pareiginės algos už kiekvienus trejus metus, tačiau priedo dydis neturi viršyti 30 procentų pareiginės algos.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia Seimo narys Gabrielius Landsbergis

 


Lietuvos Respublikos

valstybės politikų ir valstybės

pareigūnų darbo apmokėjimo

įstatymo

priedėlis

 

 

I. Prokurorų pareiginės algos

 

(Baziniais dydžiais)

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Generalinė prokuratūra

 

1.1.

Generalinis prokuroras

16,7

1.2.

Generalinio prokuroro pavaduotojas

15,2

1.3.

Departamento vyriausiasis prokuroras, Lietuvos nacionalinis narys Eurojuste

14,7

1.4.

Skyriaus vyriausiasis prokuroras

14,5

1.5.

Departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, departamento skyriaus vyriausiasis prokuroras, Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste pavaduotojas, kurio darbo vieta yra Eurojusto buveinės vietoje

14,3

1.6.

Skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

14,1

1.7.

Departamento skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

14,0

1.8.

ONKT prokuroras

13,8

1.9.

Departamento prokuroras, departamento skyriaus prokuroras, skyriaus prokuroras, prokuroras, Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste padėjėjas, kurio darbo vieta yra Eurojusto buveinės vietoje

13,1

2.

Apygardų prokuratūros

 

2.1.

Vyriausiasis prokuroras

14,7

2.2.

Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

14,3

2.3.

Specializuoto skyriaus vyriausiasis prokuroras

10,4

2.4.

Specializuoto skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

10,1

2.5.

Specializuoto skyriaus prokuroras

10,0

3.

Apygardų prokuratūrų apylinkių prokuratūros

 

3.1.

Vyriausiasis prokuroras

11,97

3.2.

Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

11,64

3.3.

Skyriaus vyriausiasis prokuroras

9,72

3.4.

Skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

9,62

3.5.

Prokuroras

9,5

Pastaba. ONKT – Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimas.

 

II. VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ PAREIGINĖS ALGOS

 

(Baziniais dydžiais)

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Valstybės kontrolė:

 

1.1.

valstybės kontrolierius

15,5

1.2.

valstybės kontrolieriaus pavaduotojai

13,8

2.

Seimo kontrolieriai:

 

2.1.

įstaigos vadovas

15,5

2.2.

Seimo kontrolieriai

14,5

3.

(neteko galios)

 

4.

Lygių galimybių kontrolierius

13

5.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierius

13

6.

Žurnalistų etikos inspektorius, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius

 

12

 

7.

 

Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirtų institucijų – Konkurencijos tarybos, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos, Lietuvos kultūros tarybos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos:

 

7.1.

pirmininkai ar direktoriai

 

12,3

7.2.

pavaduotojai

 

11

7.3.

nariai

 

9,5

8.

Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų:

 

8.1.

pirmininkai

9

8.2.

pavaduotojai

7,3

8.3.

nariai

7

9.

Kiti Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti institucijų ir įstaigų:

 

9.1.

vadovai

8

9.2.

pareigūnai

7

10.

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos:

 

10.1.

pirmininkai

12

10.2.

nariai

9,5

11.

(neteko galios)

 

12.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius

12

13.

Vyriausybės įstaigų vadovai

12,3

Pastaba. Komisijų ir tarybų, kurių posėdžiai vyksta periodiškai, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui.

 

III. ŽVALGYBOS PAREIGŪNŲ PAREIGINĖS ALGOS

 

(Baziniais dydžiais)

 

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

Direktorius

15

Direktoriaus pavaduotojas

14

Valdybos viršininkas

12,5

Valdybos viršininko pavaduotojas

12

Skyriaus viršininkas

11

Skyriaus viršininko pavaduotojas

10

Poskyrio viršininkas

9,5

Vyriausiasis specialistas

9

Vyresnysis specialistas

8

Specialistas

6,5

Jaunesnysis specialistas

5

 

IV. SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ PAREIGINĖS ALGOS

(Baziniais dydžiais)

Eil.

Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

I

pakopa

II pakopa

III pakopa

IV pakopa

V pakopa

VI pakopa

1.

Direktorius

15,35

2.

Direktoriaus pavaduotojas

14,61

3.

Valdybos viršininkas

11,42

11,88

12,34

12,80

13,26

13,72

4.

Valdybos viršininko pavaduotojas

10,72

11,15

11,58

12,01

12,44

12,87

5.

Skyriaus viršininkas

10,47

10,87

11,27

11,67

12,07

12,47

6.

Skyriaus viršininko pavaduotojas, poskyrio viršininkas

9,93

10,31

10,69

11,07

11,45

11,83

7.

Vyriausiasis specialistas

9,55

9,89

10,23

10,57

10,93

11,29

8.

Vyresnysis specialistas

8,27

8,56

8,85

9,14

9,43

9,74

9.

Specialistas

7,00

7,25

7,50

7,75

8,00

8,25

10.

Jaunesnysis specialistas

5,30

5,59

5,88

6,17

6,46

6,75

 

 

 

Teikia Seimo narys Gabrielius Landsbergis