Komiteto patobulintas nutarimo projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL valstybės įmonės ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2017 m. metinių ataskaitų rinkinio PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. d. Nr. 

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi;

   atkreipdamas dėmesį, į tai, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė jau ankstesnėse audito ataskaitose teikė pastebėjimus, kad reikalavimas sudaryti atskirą Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo metinių ataskaitų rinkinį yra perteklinis, nes neatskleidžia tikro ir teisingo vaizdo, kaip gaunamos lėšos iš įvairių finansavimo šaltinių ir kaip jos panaudojamos;

siekdamas supaprastinti buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės procesus ir mažinti administracinę naštą, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2017 m. metinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei užtikrinti atitinkamų teisės aktų pakeitimus ir įtraukti Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2019 metų duomenis į Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos finansinių ataskaitų rinkinį.

 

 

Seimo Pirmininkas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2018 m. d.

nutarimu Nr.           

 

 

valstybės įmonės ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2017 m. metinių ataskaitų rinkinYS

 

 

          I dalis

          Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaita už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

 

          II dalis

          Aiškinamasis raštas prie Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio
31 d.

 

          III dalis

          Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., rinkinys:

          1) Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis;

          2) Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis;

          3) Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis;

          4) Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis;

          5) Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

 

 

_____________________________