Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENŲ PRIPAŽINIMO NUKENTĖJUSIAIS PAGAL

LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m.      d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 6 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba           n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Asmenų pripažinimo nukentėjusiais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras