Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PILIETYBĖS ĮSTATYMO NR. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                                          d.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Papildyti 24 straipsnį 10 punktu:

10) jeigu asmuo, kuris Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdamas ir kitos valstybės pilietis, savo veiksmais kelia grėsmę Lietuvos Respublikos interesams, viešai reiškia palaikymą valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) jų sąjungininkų saugumo interesams, taip žemindamas Lietuvos Respublikos vardą.“

 

2 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Papildyti 30 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

6) priima sprendimus dėl išimties tvarka suteiktos Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo paaiškėjus šio įstatymo 24 straipsnio 10 punkte nurodytoms aplinkybėms.“

 

3 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 31 straipsnio 3 dalį nauju 3 punktu:

3) preliminariai nagrinėja vidaus reikalų ministro kreipimąsi dėl sprendimo dėl išimties tvarka suteiktos Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo priėmimo paaiškėjus šio įstatymo 24 straipsnio 10 punkte nurodytoms aplinkybėms ir teikia Respublikos Prezidentui siūlymus šiuo klausimu. Asmuo, dėl kurio yra gautas vidaus reikalų ministro kreipimasis, ir (ar) jam atstovaujantis advokatas Pilietybės reikalų komisijos posėdyje turi teisę teikti paaiškinimus dėl šio įstatymo 24 straipsnio 10 punkte nurodytų aplinkybių;“.

2. Buvusį 31 straipsnio 3 dalies 3 punktą laikyti 4 punktu.

 

4 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 32 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) pasirašo Respublikos Prezidento dekretus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo, išsaugojimo, grąžinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus dėl išimties tvarka suteiktos Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo paaiškėjus šio įstatymo 24 straipsnio 10 punkte nurodytoms aplinkybėms;“.

2. Papildyti 32 straipsnį 5 punktu ir jį išdėstyti taip:

5) kreipiasi į Respublikos Prezidentą dėl sprendimo dėl išimties tvarka suteiktos Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo priėmimo paaiškėjus šio įstatymo 24 straipsnio 10 punkte nurodytoms aplinkybėms ir (ar) gavus apie tai atitinkamą informaciją iš kompetentingų valstybės institucijų;“.

2. Buvusį 32 straipsnio 5 punktą laikyti 6 punktu.

 

5 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) nagrinėja klausimus ir dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo paaiškėjus, kad asmuo įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę pateikęs suklastotus dokumentus ar kitokiu apgaulės būdu, taip pat paaiškėjus šio įstatymo 22 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Lietuvos Respublikos pilietybė negalėjo būti suteikta, atkurta ar grąžinta, arba paaiškėjus, kad sprendimas dėl asmens Lietuvos Respublikos pilietybės priimtas pažeidžiant šį ar kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, ir teikia vidaus reikalų ministrui siūlymus kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą šiais klausimais, taip pat vidaus reikalų ministro pavedimu rengia dokumentus dėl suteiktos išimties tvarka Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo paaiškėjus šio įstatymo 24 straipsnio 10 punkte nurodytoms aplinkybėms;“.

 

6 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) nagrinėja klausimus ir dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo paaiškėjus, kad asmuo įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę pateikęs suklastotus dokumentus ar kitokiu apgaulės būdu, taip pat paaiškėjus šio įstatymo 22 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Lietuvos Respublikos pilietybė negalėjo būti suteikta, atkurta ar grąžinta, arba paaiškėjus, kad sprendimas dėl asmens Lietuvos Respublikos pilietybės priimtas pažeidžiant šį ar kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, ir teikia vidaus reikalų ministrui siūlymus kreiptis į pirmosios instancijos administracinį teismą šiais klausimais, taip pat vidaus reikalų ministro pavedimu rengia dokumentus dėl suteiktos išimties tvarka Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo paaiškėjus šio įstatymo 24 straipsnio 10 punkte nurodytoms aplinkybėms;“.

 

7 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

36 straipsnis. Sprendimų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės skelbimas

Respublikos Prezidento dekretai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo, Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo, Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo ir suteiktos išimties tvarka Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo paaiškėjus šio įstatymo 24 straipsnio 10 punkte nurodytoms aplinkybėms, vidaus reikalų ministro įsakymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo ir Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo, taip pat galutiniai ir neskundžiami administracinių teismų sprendimai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įstatymų nustatyta tvarka skelbiami Teisės aktų registre.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 6 straipsnį ir šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2023 m. kovo 1 d.

2. Šio įstatymo 6 straipsnis įsigalioja 2024 sausio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą įgyvendinančios institucijos iki 2023 m. vasario 28 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

 

Žmogaus teisių komiteto pirmininkas                                               Tomas Vytautas Raskevičius