Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS

 

2023 m. balandžio   d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-496 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-496 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija), 12.2 papunktį, atsižvelgdama į Negyvenamųjų patalpų skirstymo komisijos 2023-04-06 protokolą Nr. VAK-186, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namams valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį:

1.1. ilgalaikį materialųjį turtą – keturis nešiojamuosius kompiuterius „ASUS Expert Book B1“ (vieno kompiuterio įsigijimo vertė – 930,49 Eur), įsigytus įgyvendinant projektą Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-07-0001 „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas Šiaulių mieste“;

1.2. nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas (patalpų pastato unikalus numeris Nr. 2996-2001-4016), esančias Aušros al. 29, Šiauliuose (nekilnojamojo turto kadastro byloje pažymėtos R-1, R-2, R-8, R-27, R-28, R-29, R-30, R-31, R-32, bendras plotas 108,24 kv. m, įsigijimo vertė – 6673,77 Eur).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto priėmimo ir perdavimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba bet kuriuose Regionų apygardos administracinio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras