Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. vasario 4 d. Sprendimo Nr. T-3 „Dėl ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio  d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. T-3 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

„ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

 

2021 m. vasario 4 d. Nr. T-3

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 punkto 1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, II skyriaus 4 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), Šiaulių miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo   5 d. sprendimu Nr. T-59 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.4 papunktį ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. sausio 26 d. išvadą KV-7, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Imti ilgalaikę (5 metų) 5 883,3 tūkst. Eur paskolą šiems investicijų projektams finansuoti:

1.1. projektui „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“ (04.01.04.05), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – 1 389,3 tūkst. Eur;

1.2. projektui „Talkšos ežero pakrantės plėtra“ (04.01.04.06), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – 450,0 tūkst. Eur;

1.3. projektui „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve“ (04.01.04.07), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – 765,5 tūkst. Eur;

1.4. projektui „P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams“ (04.01.04.08), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – 650,0 tūkst. Eur;

1.5. projektui „Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija“ (04.01.04.10), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – 250,0 tūkst. Eur;

1.6. projektui „Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“ (04 02 01 14), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – 404,0 tūkst. Eur;

1.7. projektui „Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas“ (08.05.02.22), skirtam švietimo įstaigų infrastruktūrai gerinti, – 857,0 tūkst. Eur;

1.8. projektui „Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas“ (08.05.02.53), skirtam švietimo įstaigų infrastruktūrai gerinti, – 200,0 tūkst. Eur;

1.9. projektui „Dainų parko pėsčiųjų ir dviračių tako plėtra“ (04.01.04.14), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – 551,5 tūkst. Eur;

1.10.  projektui „Daušiškių kapinių statybos ir infrastruktūros įrengimo darbai“ (04.01.02.04), skirtam miesto infrastruktūrai gerinti, – 366,0 tūkst. Eur.

2.  Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių vykdyti ilgalaikės paskolos paslaugos pirkimą, taikant konkurencingą procedūrą, ir pasirašyti paskolos sutartį su dalyviu, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu pagal pasiūlytą mažiausią nekintamą tiekėjo maržą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras