Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl TARNYBINIų LENGVųjų AUTOMOBILIų perdavimo Prienų rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrams

 

2020 m. vasario 19  d. Nr. T1-48

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1.   Perduoti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį  turtą:

1.1. VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise – automobilį „Dacia Duster“, pagaminimo metai – 2020 m., identifikavimo Nr. VF I HJD40264989887;

1.2. VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise – automobilį „Dacia Duster“, pagaminimo metai – 2020 m., identifikavimo Nr. VFI HJD40264989886.

2. Įgalioti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras