Projektas

 

Lietuvos Respublikos

pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio Pakeitimo

įstatymas

 

2022 m. d. Nr.
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) pajamos iš paskirstytojo pelno apmokestinamos taikant 15 procentų mokesčio tarifą. Vieneto pelnas, panaudotas investicijoms į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias technologijas, verslo plėtrą – įrenginius, kitą ilgalaikį turtą, didinantį gamybos ir (ar) paslaugų teikimo našumą, ir (ar) naujoms darbo vietoms sukurti, apmokestinamas taikant 0 procentų mokesčio tarifą. Šiuo atveju investicijos ir vieneto apmokestinamasis pelnas apskaičiuojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

 

Seimo nariai    

Mindaugas Skritulskas

Kazimieras Starkevičius

Ieva Pakarklytė     

Andrius Kupčinskas (pasirašė 2022-01-27)