Projektas Nr. TSP-289

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2018 m.           Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. A1-548 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 metų gegužės 23 d. įsakymo Nr. A1-257 „Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.          

 

 

Savivaldybės meras         

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

 

 

Reda Totorienė

 

 

 

 

Dokumentas suderintas DVS