Projektas

                                                                                               2021 m.                              d.

                                                                                                Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS veiklos REGLAMENTO, patvirtinto 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu nr. Ts-257 „dėl raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1. Pakeisti 30.3. papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.3. Faktiškai dirbtas laikas, tai laikas dirbtas rengiantis Tarybos, komitetų posėdžiams,  laikas dirbtas   Tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose ar darbo laikas, kai Tarybos narys atlieka Tarybos, mero, komiteto ar komiteto pirmininko pavedimus ir įpareigojimus (jeigu už tų pavedimų ar įpareigojimų vykdymą jam nebuvo apmokama): “.

2. Pakeisti 30.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.3.1. laiką, rengiantis Tarybos, komitetų posėdžiams pagal Tarybos nario savarankiško darbo laiko atliekant Tarybos nario pareigas,  apskaitos pažymą (toliau – Pažyma)  ar vykdant 30.3 papunktyje nurodytus pavedimus (4  priedas) bei laiką pagal posėdžių protokolus fiksuoja Tarybos ir mero sekretoriatas  mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštyje;“

3. Papildyti  30.3.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

30.3.4. Tarybos narys Pažymoje dirbtą laiką deklaruoja  asmeniškai. Bendras Tarybos nario darbo valandų skaičius rengiantis Tarybos, komitetų posėdžiams ar vykdant 30.3 papunktyje pavedimus negali viršyti 20 valandų per mėnesį. Jei Pažymoje nurodytas didesnis valandų skaičius, jis netraukiamas į darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir už jį nėra apmokama. Pažyma Tarybos ir mero sekretoriatui pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio pirmos dienos. Už duomenų, nurodytų Pažymoje tikrumą atsako ją pateikęs Tarybos narys.“

4. Pakeisti 30.4. papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.4. Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario veikla susijusioms kanceliarijos (biuro popierius, rašymo priemonės, spausdintuvo toneris ir jo papildymas, darbo knyga, segtuvai, įmautės), pašto (vokai, vokų siuntimo išlaidos), telefono ir interneto ryšio (fiksuoto ar judriojo telefono ryšio paslaugų išlaidos, interneto paslaugų), transporto (automobilio degalų išlaidos) ir biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama 30 Eur išmoka atsiskaitytinai. Norėdamas gauti šią išmoką, Tarybos narys iki mėnesio 5 d. pateikia Savivaldybės administracijai praėjusį mėnesį patirtų išlaidų sąrašą (1 priedas), pateikdamas išlaidas patvirtinančius apskaitos dokumentus, turinčius LR buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatytus rekvizitus. Paslaugų ir prekių pirkimo dokumentai (sąskaitos, kvitai, sutartys ir pan.) turi būti išrašyti Tarybos nario vardu Savivaldybės administracijos. Administracija įvertina pateiktas ataskaitas ir ar išlaidos, susijusios su Tarybos nario veikla, nebuvo apmokėtos Savivaldybės administracijos. Tos išlaidos, kurios buvo Tarybos nariui tą mėnesį suteiktos ar tiesiogiai apmokamos, jam neapmokamos. Per praėjusį mėnesį nepanaudotos išmokos lėšos negali būti naudojamos ir nėra apmokamos.“

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras