PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m.                                      d. nutarimu Nr.

 

 

2021–2030 M. BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO IR RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLĖTROS PROGRAMA

 

Plėtros programos valdytoja – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

 

I DALIS

Plėtros programos paskirtis

 

2021–2030 m. branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa (toliau –Programa) parengta įgyvendinant 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvą 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema, vadovaujantis Jungtine panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija (toliau – Konvencija) ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymu (toliau – Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas).

Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme, Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“.

 

Valstybės veiklos sritis

Branduolinės energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo politikos formavimas ir įgyvendinimas

2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) uždavinių įtraukimo į Programą logika

Programa skirta vienam uždaviniui įgyvendinti

NPP uždavinys, kodas ir pavadinimas

6.10. Saugiai nutraukti branduolinės energetikos objektų eksploatavimą ir sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas

NPP uždavinio rodikliai

1. Pašalintų atliekų, kurių radiologinių savybių vertės neviršija nebekontroliuojamųjų lygių (neradioaktyviųjų atliekų) dalis nuo visų šalintinų neradioaktyviųjų atliekų (2019 metais – 34,6 proc.; 2025 metais – 53 proc., 2030 metais – 75,33 proc.)

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas įpareigoja siekti, kad radioaktyviųjų atliekų susidarytų kuo mažiau (kaip praktiškai ir pagrįstai įmanoma). Todėl VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdomų visų Lietuvos teritorijoje esančių branduolinės energetikos objektų eksploatavimo, jų eksploatavimo nutraukimo metu susidariusias ir susidarysiančias radioaktyviąsias atliekas būtina atskirti nuo neradioaktyviųjų atliekų taip jas tvarkant, kad būtų panaikinta radiacinė kontrolė kuo didesniam susidarančių atliekų kiekiui. Atliekos, kurioms radiacinė kontrolė bus nutraukta, gali būti pakartotinai panaudotos kaip antrinės žaliavos ar tvarkomos kaip neradioaktyviosios atliekos. Radioaktyviosioms atliekoms atskirti reikia išmontuoti branduolinės energetikos objektų infrastruktūrą, statinius ir įrangą ir atlikti radioaktyviųjų atliekų pradinį apdorojimą.

2. Labai mažai, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų, padėtų į atliekynus, dalis nuo visų labai mažai, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų (2019 metais – 0 proc.; 2025 metais – 26,3 proc.; 2030 metais – 49,9 proc.).

3. Ilgaamžių radioaktyvių atliekų (išskyrus panaudotą branduolinį kurą), padėtų į saugyklą, dalis nuo visų ilgaamžių radioaktyvių atliekų (2019 metais – 0,3 proc.; 2025 metais – 11 proc.; 2030 metais – 42,73 proc.).

Rodiklio reikšmėms pasiekti būtina sukurti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir padėti šias atliekas į radioaktyviųjų atliekų atliekynus. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūra reikalinga radioaktyviųjų atliekų pagrindiniam ir galutiniam apdorojimui atlikti, atliekoms saugoti ir padėti į atliekynus, kol jų aktyvumas savaime sumažės ir atliekos taps nepavojingos žmogui ir aplinkai.

Plėtros programos tikslas – saugiai nutraukti branduolinės energetikos objektus ir sutvarkyti visas Lietuvoje esančias ir susidarysiančias radioaktyviąsias atliekas, siekiant apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir nepalikti nepelnytos naštos ateities kartoms. Plėtros programa neapima Lietuvos ir kitų valstybių teritorijoje galimų branduolinių ir (ar) radiologinių įvykių / avarijų metu Lietuvos teritorijoje susiformuojančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklų. Nurodytų rodiklių pasiekimas galimas tik užtikrinus nepertraukiamą visų Plėtros programoje numatytų priemonių finansavimą.

1 problema: Nebaigtas branduolinės energetikos objektų išmontavimas

Spręstinos problemos priežastys:

Problemos giluminės priežasčių analizės metu nustatytos šios pagrindinės spręstinos priežastys:

1.   Nebaigtas iškrauti iš energetinių blokų panaudotas branduolinis kuras

2.   Nėra žinomi reaktorių išmontavimo sprendimai / technologijos

3.   Įrangos išmontavimo ir statinių griovimo projektinės dokumentacijos nebuvimas

Problemos sprendimui numatoma įgyvendinti  priemonę „Branduolinės energetikos objektų išmontavimas pagal nustatytus reikalavimus“.

2 problema: Nebaigtas radioaktyviųjų atliekų pradinis apdorojimas

Spręstinos problemos priežastys:

Problemos giluminės priežasčių analizės metu nustatytos šios pagrindinės spręstinos priežastys:

1.  Nebaigtas atliekų rūšiavimas ir dezaktyvavimas

2.  Nebaigti atliekų ir statinių atitikties nekontroliuojamiems radioaktyvumo lygiams matavimai

3.  Nėra galutinai nustatytų sąlyginių nekontroliuojamų radioaktyvumo lygių  verčių ir sąlygų

Problemos sprendimui numatoma įgyvendinti  priemonę „Radioaktyviųjų atliekų pradinis apdorojimas pagal nustatytus reikalavimus“.

3 problema: Nebaigtas radioaktyviųjų atliekų pagrindinis ir galutinis apdorojimas ir saugojimas

Spręstinos problemos priežastys:

Problemos giluminės priežasčių analizės metu nustatytos šios pagrindinės spręstinos priežastys:

1. Nebaigtas visų radioaktyviųjų atliekų pakuočių formavimas

2. Nesukurta būtina visų radioaktyviųjų atliekų saugojimo infrastruktūra.

Sprendžiant problemą numatoma įgyvendinti priemonę „Radioaktyviųjų atliekų pagrindinio ir galutinio apdorojimo vykdymas ir būtinos visų RA saugojimo infrastruktūros įrengimas“

4 problema: Neužtikrintas labai mažai, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų galutinis sutvarkymas

Spręstinos problemos priežastys:

Problemos giluminės priežasčių analizės metu nustatytos šios pagrindinės spręstinos priežastys:

1. Nėra tiksliai žinomi radioaktyviųjų atliekų  kiekiai ir jų galutinio sutvarkymo būdai

2. Nėra įrengtas (pastatytas, užpildytas radioaktyviosiomis atliekomis ir uždarytas) trumpaamžių labai mažai radioaktyvių atliekų atliekynas

3. Nėra įrengtas (pastatytas, užpildytas radioaktyviosiomis atliekomis ir uždarytas) trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekynas

Sprendžiant problemą numatoma įgyvendinti priemonę „Labai mažai, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekynų infrastruktūros įrengimas“.

5 problema: Neužtikrintas panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų galutinis sutvarkymas


Spręstinos problemos priežastys:

Problemos giluminės priežasčių analizės metu nustatytos šios pagrindinės spręstinos priežastys:

1. Nėra užtikrintas Giluminio atliekyno projekto finansavimas

2. Nėra žinoma giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno vieta ir šio atliekyno koncepcija

3. Nepakankami Giluminio atliekyno projekto įgyvendinimo, administravimo ir priežiūros ištekliai (žmogiškieji, finansiniai)

Dėl išskirtinių (geologijos srityje) kompetencijos ir įgaliojimų tvarkyti Lietuvos geologijos duomenis, Giluminio atliekyno projekto planavimo ir įgyvendinimo metu dalį funkcijų atlikti gali tik Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Tarnybai užtikrinti nuolatinį dalyvavimą Giluminio atliekyno projekte turi būti skirtas ilgalaikis tvarus valstybinis finansavimas.

Sprendžiant problemą numatoma įgyvendinti priemonę „Ilgaamžių radioaktyvių atliekų galutinis sutvarkymas“.

6 problema: Neužtikrintas smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas po 2038 m.

Spręstinos problemos priežastys:

Problemos giluminės priežasčių analizės metu nustatytos šios pagrindinės spręstinos priežastys:

1. Nėra žinoma, kokia infrastruktūra bus reikalinga smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti po 2038 metų

2. Nėra užtikrintas smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimo finansavimas po 2038 metų

Sprendžiant problemą numatoma įgyvendinti priemonę „Sukurti smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų atliekų tvarkymo po 2038 m. modelį atsižvelgiant į Ignalinos atominės elektrinės (toliau –IAE) infrastruktūrą“.

 

 

II DALIS

FINANSINĖS PROJEKCIJOS

 

NPP uždavinys

Finansinės projekcijos, tūkst. Eur[1]

Finansavimo šaltiniai

1

2

3

6.10. UŽDAVINYS. Saugiai nutraukti branduolinės energetikos objektų eksploatavimą ir sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas

 

Finansinės projekcijos 2021–2030 m.:

1 173 971 tūkst. Eur, iš jų:

XXX tūkst. Eur jau patvirtinta projektų aprašymais ir (ar) sutartimis.

Finansinės projekcijos 2030–2038 m.:

1 007 606  tūkst. Eur

Finansinės projekcijos 2038–2138* m.:

4 950 000 tūkst. Eur[2].

Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos

Ignalinos programos lėšos

Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšos

Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos

Lietuvos Valstybės biudžeto lėšos

VĮ Ignalinos atominės elektrinės lėšos

*-netaikant infliacijos, Programos rengimo metu žinomoms kainoms

III DALIS

PRIEMONIŲ RINKINYS

Priemonė

NPP uždavinys, kurį įgyvendina priemonė

Kiti NPP uždaviniai

Būtinos sąlygos

Dalyvau-jančios institucijos

Priemonės rezultato rodiklio pavadinimas

Priemonės rezultato  rodiklio reikšmės[3]

Priemonės papildomas požymis: LRV ĮP, HP, NRD

2020 m. sausio 1 d.

2030 m. gruodžio 31 d.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Branduolinės energetikos objektų išmontavimas.

(numatoma visą įrangą (167 tūkst. t.) išmontuoti iki 2034 m., o visus statinius (149 vnt.) nugriauti iki 2038 m.)

6.10. Saugiai nutraukti branduolinės energetikos objektų eksploatavimą ir sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas

-

-

-

1. Išmontuota įrangos dalis nuo visos išmontuotinos įrangos apimties.

 

2. Nugriautų statinių dalis nuo visos griautinų statinių apimties (įskaitant Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą).

31,36 proc.

 

 

 

 

3,3 proc.

 

74,14 proc.

 

 

 

 

61,07 proc.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) programos įgyvendinimo plano priemonė

 

2.  Radioaktyviųjų atliekų pradinis apdorojimas[4]

(Numatoma pradinį išmontuotinos įrangos radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (167 tūkst. t) atlikti iki 2033 m.)

6.10. Saugiai nutraukti branduolinės energetikos objektų eksploatavimą ir sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas

-

-

-

Išmontuotos įrangos radioaktyviųjų atliekų, kurioms atliktas pradinis apdorojimas, dalis nuo visų išmontuotinų įrangų radioaktyviųjų atliekų, kurioms turi būti atliktas pradinis apdorojimas

31,36 proc.

74,14 proc.

LRV programos įgyvendinimo plano priemonė

 

3. Radioaktyviųjų atliekų pagrindinio ir galutinio apdorojimo vykdymas ir visų radioaktyviųjų atliekų saugojimo užtikrinimas

IAE išmontavimo metu susidarysiančiu visų radioaktyviųjų atliekų pradinį ir galutinį apdorojimą trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų ir visų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų pradinį apdorojimą numatoma atlikti iki 2038 m.

Bus pagaminta:

·      apie 60 000 m3 (jau pagaminta apie 10 000 m3) trumpaamžių labai mažai radioaktyviųjų atliekų pakuočių;

·      apie 50 000 m3 (jau pagaminta apie 11 000 m3) trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyviųjų atliekų pakuočių;

·      apie 14 500 m3 bitumuotu trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyviųjų atliekų padėta į bitumuotu radioaktyviųjų atliekų saugyklą;

·      apie 7 500 m3 ilgaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyviųjų atliekų pakuočių ir padėti į atitinkamas saugyklas.

·      Labai radioaktyviųjų atliekų pakuočių: 98 CONSTOR (jau pagamintos ir padėtos į saugyklą), 18 CASTOR (jau pagamintos ir padėtos į saugyklą), ir 190 CONSTOR M2 (154 vnt. jau pagamintos ir padėtos į saugyklą) bus pagaminta ir padėta į saugyklą iki 2022 m. )

Galutinį apdorojimą ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų ir Labai radioaktyviųjų atliekų numatomą atlikti iki 2070 m. 

6.10. Saugiai nutraukti branduolinės energetikos objektų eksploatavimą ir sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas

-

-

-

Galutinai apdorotų trumpaamžių radioaktyvių atliekų pakuočių tūris ir ilgaamžių RA radioaktyvių atliekų pakuočių tūris po pagrindinio apdorojimo

20 proc.

50 proc.

LRV programos įgyvendinimo plano priemonė

 

4  Labai mažai, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų galutinio sutvarkymo užtikrinimas

(Visas trumpaamžės labai mažo, mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyvias atliekas planuojama galutinai sutvarkyti padedant į atitinkamus atliekynus iki 2038 m.

2020 m. padėta – 0 proc., nes vykdomos labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno įvedimo į eksploatavimą procedūros ir pirkimo procedūros mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyno statyboms)

Iki 2038 m. numatoma padėti į atitinkamus atliekynus:

·      apie 60 000 m3 pakuočių į trumpaamžių labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyną;

·      apie 50 000 m3 pakuočių į trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyną;

·      bitumuotu radioaktyvių atliekų saugyklą, kurioje yra patalpinta apie 14 500 m3 bitumuotu trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų, planuojama paversti atliekynų neišimant iš jos atliekų.

Apie 30 000 m3 atliekų, esančių pramoniniame atliekų poligone (šiuo metu dėl pasikeitusio atliekų klasifikavimo priskirtinu labai mažai radioaktyvioms atliekoms), planuojama atlaisvinti nuo kontrolės iki 2038 m.

6.10. Saugiai nutraukti branduolinės energetikos objektų eksploatavimą ir sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas

-

-

-

Labai mažai, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų patalpinimas į atitinkamus atliekynus

0 proc.

40 proc.

LRV programos įgyvendinimo plano priemonė

 

5. Ilgaamžių radioaktyvių atliekų galutinis sutvarkymas

(Giluminio atliekyno vietos parinkimo tyrimo programa numatoma įvykdyti iki 2047 m.)

6.10. Saugiai nutraukti branduolinės energetikos objektų eksploatavimą ir sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas

1. Patvirtinti giluminio atliekyno atrankos kriterijai.

2. Pakankamas visuomenės informuotumas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Giluminio atliekyno vietos parinkimo tyrimų programos vykdymas

3 proc.

30 proc.

LRV programos įgyvendinimo plano priemonė

 

6. Sukurti smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo po 2038 m. modelį.

(Smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų atliekų tvarkymo po 2038 m. modelį numatoma sukurti 2030 m.)

6.10. Saugiai nutraukti branduolinės energetikos objektų eksploatavimą ir sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas

-

-

-

Sukurtas smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų atliekų tvarkymo po 2038 m. modelis.

0 proc.

100 proc.

LRV programos įgyvendinimo plano priemonė

 

 

________________

 [1] Pildoma patvirtinus 2021–2030 metų Nacionalinį pažangos planą ir iki plėtros programos teikimo Vyriausybei tvirtinti.

[2] Lėšų, reikalingų po 2038 m., poreikis įvertintas Programos rengimo metu žinomomis kainomis. Ši suma turi būti suprantama tik kaip indikacija apie poreikio mastą.

[3] Rodiklių reikšmės pateiktos kaupiamuoju būdu.

[4] Šį priemonė nustato tik branduolinių objektų išmontuotos įrangos atliekų pradinio apdorojimo rodiklį, neįskaitant statinių griovimo atliekų tvarkymo. Plėtros programos parengimo metu įvertintas tik bendras statinių griovimo radioaktyviųjų atliekų kiekis, šių atliekų pradinio apdorojimo rodikliai nėra suplanuoti.