ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PATALPŲ AUŠROS AL. 64, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ŠIAULIŲ PARKINSONO DRAUGIJAI  

 

 

2023 m.                           d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į asociacijos Šiaulių Parkinsono draugijos 2023-03-28 / PD Nr. 50 „Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarčių atnaujinimo Šiaulių parkinsono draugijai“ ir į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2023 m. balandžio 6 d. protokolą Nr. VAK-186, Šiaulių miesto savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti Šiaulių parkinsono draugijai pagal panaudos sutartį penkeriems metams 86,81  kv.  m ploto negyvenamąsias patalpas Aušros al. 64 ir Žemaitės g. 64A-20, Šiauliuose (pastato Aušros al. 64 nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. 28338/10584 pastatas pažymėtas šifru 1B2p,  unikalus numeris 2993-5008-7018, patalpų antrame aukšte indeksai ir plotas: 2-14 – 29,41 kv. m, 2-17 – 9,47 kv. m; patalpų Žemaitės g. 64A-20 unikalus numeris Nr. 2997-7009-4013:0021, patalpų antrame aukšte indeksai ir plotas: 20-1 – 19,42 kv. m, 20-2 – 15,52 kv. m; bendrojo naudojimo patalpų indeksai ir plotas: 1-1, 2-9,  2-12, 2-15, 2-18, 2-19,  iš viso bendrojo naudojimo patalpų plotas 12,99 kv. m), draugijos veiklai vykdyti.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras