Projektas

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DėL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 379 „DĖL PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO–PARDAVIMO KVITO FORMOS BEI ŠIŲ KVITŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 379 „Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 22.9 papunkčiu ir siekdama įgyvendinti Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nuostatas:“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito FR0508 formos pildymo taisykles:

2.1. Pakeičiu I skyrių ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito FR0508 formos pildymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito FR0508 formos, patvirtintos įsakymu, kuriuo tvirtinamos šios Taisyklės (toliau – Kvitas), naudojimo ir užpildymo tvarka.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu (toliau – FAĮ), Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

3. Taisyklių reikalavimų turi laikytis gyventojai, kurie pagal Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“, vykdo veiklą su verslo liudijimu.

4. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, parduodami (pirkdami) prekes bei suteikdami paslaugas, privalo naudoti Kvitus. Teikiami Kvitai gali būti popieriniai arba elektroniniai.

Elektroninis Kvitas – tai FAĮ nustatytus reikalavimus atitinkantis elektroninis apskaitos dokumentas, suprantamas kaip apskaitos dokumentas, parengtas, perduotas ir gautas tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę jį apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Elektroninis Kvitas, atitinkantis FAĮ nustatytus reikalavimus, gali būti teikiamas, kai yra išankstinis pirkėjo sutikimas.

Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus ir veiklos pajamoms apskaityti naudojantys kasos aparatus, Kvitus išrašo Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir Sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“, nustatytais atvejais.“

2.2. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

KVITŲ UŽPILDYMAS“.

2.3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Popierinis Kvitas užpildomas 2 egzemplioriais.“

2.4. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Popierinis Kvitas turi būti užpildomas įskaitomai, be trynimų ir braukymų.“

2.5. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Ant kiekvieno sugadinto popierinio Kvito egzemplioriaus užrašoma „Anuliuota“.“

2.6. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Kvite įrašoma jo parengimo data.“

2.7. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo išrašyti Kvitus, kai tai yra numatyta Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Popierinio Kvito vienas egzempliorius įteikiamas pirkėjui, kitas lieka pardavėjui, o elektroninis Kvitas pateikiamas pirkėjui, kai yra jo išankstinis sutikimas gauti elektroninį Kvitą.

2.8. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, pirkdami iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba pirkdami žemės ūkio produkciją iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba pirkdami iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus, privalo išrašyti Kvitus. Šiuo atveju Kvitus išrašo pirkėjai. Popierinio Kvito vienas egzempliorius įteikiamas pardavėjui, kitas lieka pirkėjui, o elektroninis Kvitas pateikiamas pardavėjui, kai yra jo išankstinis sutikimas gauti elektroninį Kvitą.

2.9. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Taisyklių 16 ir 17 punktuose nenurodytais atvejais Kvitai išrašomi pirkėjų arba paslaugų gavėjų pageidavimu.“

2.10. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Kvitą pasirašo verslo liudijimą įsigijęs gyventojas arba į verslo liudijimą įrašytas jo šeimos narys FAĮ 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.“

 

 

 

Viršininkas