Projektas

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio                         1 ir 2 dalimis ir 63 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.       Patvirtinti Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų pajamų ir išlaidų planą (pridedama).

2.       Pavesti Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų pajamų ir išlaidų plano 1.1–1.3 papunkčiuose nurodytiems vykdytojams organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos plitimo valdymo priemones.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,    LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

Milda Labašauskaitė, tel. (8 37)  305 588; el. p. milda.labasauskaite@krs.lt

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAS

 

PLANUOJAMOS PAJAMOS

 

Eil. Nr.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos planuojamų pajamų šaltiniai

Skirta lėšų Eur

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

65 000,00

3.

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos

4.

Kitos lėšos

5.

2019 m. lėšų likutis

4 513,00

IŠ VISO:

69 513,00

 

PLANUOJAMOS IŠLAIDOS

 

Eil. Nr.

Priemonės / projekto pavadinimas

Siūloma skirti lėšų Eur

Vykdytojas

1.    COVID-19 ligos plitimo valdymo priemonės

1.1.

Kauno rajono karščiavimo klinikos veiklos užtikrinimas (infrastruktūros sukūrimas, darbo užmokestis, transportas)

20 000,00

VšĮ Garliavos PSPC

1.2.

Asmens sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas teikiančių specialistų prevencinis testavimas, paimant tepinėlius iš nosiaryklės ir ryklės (infrastruktūros sukūrimas, darbo užmokestis, transportas)

10 000,00

VšĮ Pakaunės PSPC

1.3.

Asmens apsaugos priemonių įsigijimas

10 000,00

Kauno rajono savivaldybės administracija

2. Rezervas

2.1

Rezervo lėšos

29 513,00

IŠ VISO:

69 513,00

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


–––––––

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SAVIVALDYBĖS GYDYTOJA

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. balandžio 21 d.

Kaunas

 

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Šio sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) 2020 m. pajamų ir išlaidų planą.

Respublikos Vyriausybei paskelbus visoje šalyje ekstremaliąją situaciją dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, Kauno rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba nutarė didelį dėmesį skirti COVID-19 ligos plitimo valdymui ir Programos 2020 m. numatytas lėšas skirti tikslingoms priemonėms.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas A. Veryga sprendimais įpareigojo savivaldybėms įsteigti Karščiavimo klinikas, atlikti mėginius sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas teikiantiems specialistams, tačiau papildomų lėšų šių sprendimų įgyvendinimui nebuvo numatyta.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punkte numatyta, jog savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas, priklauso savivaldybės tarybai. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimas, o 63 straipsnio 1 dalies 5 punkte – savivaldybės tarybos kompetencija tvirtinti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktu, savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skiriama 20 procentų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.

 

 

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Sprendimo projekte numatytų priemonių įgyvendinimas prisidės prie COVID-19 ligos plitimo valdymo Kauno rajono savivaldybėje.

Neigiamų padarinių nenumatoma.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Nėra.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

2020 m. Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa finansuojama Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis (20 proc.).

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Sprendimas viešinamas Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinti nereikia.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Programai vykdyti iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. numatoma gauti 65 000,00 Eur, o 2019 m. lėšų likutis 2019 m. sausio 1 d. sudarė 4 513,00 Eur.

Programoje yra paliktas lėšų rezervas. Pasibaigus pandemijai ir ekstremaliajai situacijai, lėšų priemonėms skirtų lėšų likutis ir rezervas bus perskirstytas sveikatinimo priemonėms ir projektams.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projekto iniciatorė ir rengėja, taip pat atsakinga už sprendimo vykdymą – Kauno rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja Milda Labašauskaitė.

 

 

Savivaldybės gydytoja                                                                        Milda Labašauskaitė