Projektas Nr. TSP-198                       

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  KUPIŠKIO  RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m.  d. Nr. TS -

Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. liepos 15 d. audito išvadą Nr. K5-3 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (pridedama), kurį sudaro:

1.1. Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita.

1.2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita.

1.3. Aiškinamasis raštas ir sprendimo 1–3 priedai.

2. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama), kurį sudaro:

2.1. Finansinės būklės ataskaita.

2.2. Veiklos rezultatų ataskaita.

2.3. Pinigų srautų ataskaita.

2.4. Grynojo turto pokyčių ataskaita.

2.5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

3. Apie šį sprendimą paskelbti spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                            

Parengė

Finansų ir biudžeto  skyriaus vedėja

 

Reda Totorienė

 

Dokumentas suderintas DVS