ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGPJŪČIO 5 D.  SPRENDIMO NR. T-346 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMAS“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės       d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu ir atsižvelgdama į Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos 2023-03-30 raštą Nr. D2-100 „Dėl papildomų lėšų skyrimo projekto „Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbams“ projekto įgyvendinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-346 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Projektui įgyvendinti 2023 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžete numatyti 476,9 tūkst. eurų (tai sudarytų 48,82 proc. bendros Projekto vertės (976,9 tūkst. eurų).“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras