Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-155 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                   d. Nr.

 

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. vasario 14 d. audito ataskaitą Nr. KV-2 „Socialinių paslaugų organizavimas senyvo amžiaus asmenims ir darbingo amžiaus asmenims su negalia“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti 18.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:      

18.1. kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis yra 5 procentai asmens pajamų;“.

2. Pakeisti 19.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

19.1. kai šeimos pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis yra 5 procentai šeimos pajamų;“.

3. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Intensyvi krizių įveikimo pagalba asmeniui, kurio vaikui pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta vaiko laikinoji priežiūra, teikiama nemokamai.“

4. Pakeisti 28.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

28.1. kai pajamos mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 10 procentų asmens pajamų;“.

5. Pakeisti 28.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

28.2. kai pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 15 procentų asmens pajamų;“.

6. Pakeisti 28.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

28.3. kai pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų.“

7. Pakeisti 29.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

29.1. kai pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 10 procentų asmens pajamų;“.

8. Pakeisti 29.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

29.2. kai pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų;“.

9. Pakeisti 29.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

29.3. kai pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 30 procentų asmens pajamų;“.

10. Pakeisti 29.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

29.4. kai pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 40 procentų asmens pajamų;“.

11. Pakeisti 29.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

29.5. kitais atvejais, nei numatyta šiame punkte, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra 50 procentų asmens pajamų.“

12. Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

38. Mokėjimo už vaiko su negalia ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas neatsižvelgiant į asmens turtą ir yra 80 procentų vaiko pajamų. Tais atvejais, kai vaikas su negalia pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti. Vaikui su negalia mokėjimo dydis nustatomas neatsižvelgiant į asmens turtą.“

13. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

44. Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir yra ne didesnis negu 20 procentų asmens pajamų, nustatytų ir apskaičiuojamų vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsniu.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras